Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:519 (2015-2016)
Innlevert: 02.02.2016
Sendt: 03.02.2016
Besvart: 12.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hva mener statsråden om de utfordringene som Laboratoriemedisinske klinikker sier vil oppstå etter 5. mars når lørdagsombringing av post opphører, hvordan har regjeringen sikret at besparelser for Posten ikke fører til økte utgifter for sykehusene, og vurderer statsråden dette som endringer i tråd med målsettingen om å skape pasientens helsetjeneste?

Begrunnelse

Laboratoriemedisinsk klinikk (LMK) ved St. Olavs Hospital og flere andre klinikker har meldt bekymring om opphør av postombringing lørdager, som Posten har meldt fra og med 5. mars 2016. LMK mottar et betydelig antall pasientprøver også på lørdager. Gjennomsnittet i desember 2015 var på 584 prøver og den varslede endringen vil ha store konsekvenser for pasientene dette gjelder og drift og ressursbruk ved LMKs avdelinger. Bortfall av postombringing lørdager medfører fare for ødeleggelse av alle typer prøvematerialer tilsendt for laboratorieanalysering. Særlig utsatt er hematologiske blodprøver, urinprøver og prøver til mikrobiologisk dyrking.
Dette vil medføre behov for ny prøve fra pasienten og bruk av ekstra ressurser for sortering av mottatte prøver og tilbakemelding til rekvirentene. Dersom man skal ta høyde for postombringingen kan fler rekvirenter ikke lenger sende prøver til behandling til LMK senere enn onsdag. Dette er ikke en akseptabel løsning. Skissert løsning fra Posten innebærer at sendinger med biologisk innhold på fredager sendes med Ekspress over natt pakke.
Forsendelse med Ekspress over natt vil medføre betydelig kostnadsøkning, i tillegg endrer Posten utkjøringsvinduet lørdager til mellom kl. 10.00-16.00 og kan ikke gi garantier for at St.Olavs Hospital HF vil være første mottaker på utkjøringen. Dette vil medføre en for ustabil faktor mtp. planlegging av drift og ressursbruk på laboratoriene lørdag. LMK sier de har vurdert andre spedisjonsfirma men opplever at det ikke finnes reelle alternativer i markedet. I høringsnotatet til ny postlov og postforskrift er forsendelser med biologisk innhold og medisiner vurdert. Fra høringsnotatet siteres: " Tidskritiske analyser sendes i dag med andre distribusjonsløsninger slik som ekspressendinger" sitat slutt. LMK opplyser at majoriteten av prøvesendinger til LMK sendes i dag i "konvolutt for forsendelse av biologisk innhold" og distribueres via ordinær postombringing.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er besluttet å gjennomføre endringer i postombæring gjennom Stortingets vedtak om endringer i postloven som trer i kraft fra 1. januar 2016. Endringene innebærer at det ikke blir postombæring på lørdager fra og med 5. mars, og at ekspresspost blir alternativ løsning. Jeg er kjent med at dette kan medføre utfordringer for helsetjenestene.
Posten Norge har etablert et eget tilbud for biologisk materiale. Tilbudet består av en ferdig frankert konvolutt med trygg ytteremballasje og korrekt merking i henhold til regelverket. Helseforetakene er de største brukerne. Tjenesten benyttes i hovedsak mellom analyseenhetene og legekontorene og mellom sykehus. I tillegg tilbys apotekene en egnet emballasje for sending av medisiner.
Posten oppga i 2013 at volumet hadde vært synkende de siste år som følge av at helseforetakene håndterte flere analyser internt enn tidligere, og at tidskritiske analyser ble sendt med andre distribusjonsalternativer. Antall forsendelser med tilpasset emballasje sank med om lag 30 pst. fra 2011 til 2013. Posten har ingen oversikt over biologisk materiale og medisiner sendt som ordinær post uten tilpasset emballasje.
Andre distribusjonsalternativer, herunder interntransport og budservice benyttes for sendinger som er tidskritiske og/eller hvor temperaturregulert fremsending er påkrevet. Slike distribusjonsalternativer benyttes også i høytider og på helligdager som f. eks. jul, påske, 17. mai, og pinse.
Biologisk materiale og medisiner som tåler en fremsendingstid på minimum 1-2 dager kan benytte ordinær postgang, med eller uten tilpasset emballasje. Ved benyttelse av den ordinære postgangen til denne type innhold, må det tas høyde for at en viss andel av sendingene har minst to virkedagers fremsendingstid, jf. kravet til 85 % fremme over natt for A-post. I tillegg må de ta hensyn til at sendinger som er postlagt på fredager ikke nødvendigvis kommer frem før over helgen. Dette vil ikke endres vesentlig når brevdistribusjonen avvikles på lørdager. Forskjellen vil i hovedsak være at en tilsvarende andel av sendingene postlagt på torsdager da ikke kommer frem før over helgen, samt at sendinger postlagt på fredager og som tidligere ankom påfølgende dag, ikke vil bli utlevert før på mandag. Ved en avvikling av brevdistribusjon på lørdag må kundene ta høyde for fremsendingstiden i postgangen, og på samme måte som i dag benytte andre produkter fra Posten eller andre distribusjonsalternativer, når de er avhengig av en garantert raskere fremsending.
Det har vært en endring i antall forsendelser av biologisk materiale og medisiner på grunn av endringer i arbeidsmetoder og organisering i helsetjenesten. Likevel gir avvikling av postombæring lørdager utfordringer som helsetjenesten må tilpasse seg. Jeg vil følge nøye med på utviklingen fremover for å sikre meg at disse endringene ikke går ut over pasientene.