Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:547 (2015-2016)
Innlevert: 08.02.2016
Sendt: 09.02.2016
Besvart: 16.02.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva er status i arbeidet med en modernisert form for krigspensjon, og vil aktuelle interesse-/ og fagorganisasjoner bli involvert i denne prosessen?

Begrunnelse

I forbindelse med forsvars- og utenrikskomiteens behandling av Prop. 73S "Et Forsvar for vår tid" tilrår mindretallet bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og KrF vedtak:
"Stortinget ber regjeringen nedsette et bredt sammensatt offentlig utvalg som skal vurdere et helhetlig tjenestebasert tillegg eller alternativ til dagens erstatningsbaserte kompensasjonsordninger for skadede veteraner, i form av en modernisert krigspensjon eller tilsvarende." (Innst. 388 (2011-2012), 07.06.12, vedtak VI)
I Regjeringsplattformen (07.10.13) står det at krigspensjon skal utredes. "Forbedre oppfølgingen av Forsvarets veteraner, særlig gjennom tiltak i Statspensjonskasse, NAV og helsevesenet. Tjenestebasert "krigspensjon" utredes, og kompensasjonsordningene gjennomgås med tanke på forenkling. Saksbehandlingen for veteraner sentraliseres." (Politisk plattform, regjeringen Solberg, 07.10.13.)
I august 2014 ble det satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe fra Forsvarsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, som skulle utrede en modernisert form for krigspensjon.
Interesseorganisasjonen for skadde veteraner fra internasjonale operasjoner - Veteranforbundet SIOPS- har ved gjentatte anledninger etterspurt informasjon om status i dette arbeidet. Men hver gang får de til svar at det på nåværende tidspunkt er for tidlig å si noe om status og videre fremdrift.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg er meget opptatt av at personell som har deltatt i internasjonal tjeneste gis den anerkjennelse de fortjener, og at de ivaretas på en god måte. Dette er særlig viktig når det oppstår skade under tjeneste. God ivaretakelse innebærer blant annet å sikre skadde veteraner et godt økonomisk vern. I tillegg til de alminnelige erstatnings- og trygdeytelser, har vi tre særordninger som samlet gir veteraner et godt økonomisk vern: den lovfestede billighetserstatningsordningen for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mv., den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner og et objektivt erstatningsansvar ved personskade etter forsvarspersonelloven.
Den særskilte kompensasjonsordningen gjelder for militært personell som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon i perioden 1. januar 1978 og frem til og med 31. desember 2009. Det objektive erstatningsansvaret etter forsvarspersonelloven gjelder for alle skader som påføres under tjeneste i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at ordningene er økonomisk gode. Det økonomiske vernet etter en skade må være klart og forutsigbart for den enkelte tjenestegjørende, og hans eller hennes familie. Prosessen skal være enkel, og ikke medføre merbelastning. Det er derfor viktig å vurdere nærmere om dagens erstatnings- og pensjonsordninger oppfyller en slik målsetting.
I samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet gjennomgår og vurderer Forsvarsdepartementet derfor utformingen av gjeldende erstatnings- og pensjonsordninger som veteranene er omfattet av. Arbeidet er godt i gang, og veteran- og personellorganisasjoner vil på egnet måte bli involvert i prosessen. Veteran- og personellorganisasjonene er viktige medspillere for oss i utformingen av vår veteranpolitikk. De besitter viktig kunnskap og erfaringer som det er viktig å lytte til for å gjøre hverdagen til våre veteraner bedre.