Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:588 (2015-2016)
Innlevert: 11.02.2016
Sendt: 12.02.2016
Besvart: 19.02.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvordan arbeider regjeringen for å sikre framgang og opprettholdelse av norsk deltakelse innen det europeiske tankflyprogrammet (luft-til-luft-tankfly) slik at prosjektet kan realiseres?

Begrunnelse

Europeiske land har lenge vært avhengig av amerikansk støtte innen komplekse luftoperasjoner, noe en tankflyanskaffelse vil kunne bøte på. Europa kan på egen hånd stille med et stort antall fly, men mangler evnen til å holde dem i lufta over lengre tid. Med forsterket tankflykapasitet vil man kunne holde seg med færre antall fly i et operasjonsområde og likevel få bedret effekt. USAs tidligere forsvarsminister Hagel har også uttrykt viktigheten av at Europa skaffer seg kritiske forsvarskapasiteter for å redusere avhengigheten til amerikanske styrker.
Luft-til-luft-tanking er framhevet av statsråden som en europeisk nøkkelkapasitet som bør styrkes. Norge inngikk en intensjonsavtale om et europeisk anskaffelsesprogram til NATO sammen med ni andre land i 2012. Prosjektet ledes av Nederland. Norge anses som et av tre viktige investorland, sammen med Nederland og Polen. Regjeringen har lovet å komme til Stortinget med en proposisjon om flernasjonalt samarbeid om tank- og transportfly i 2015.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Norge deltar, som Stortinget er orientert om i Prop. 84 S (2013-2014), i et flernasjonalt samarbeid som har til hensikt å øke lufttankingskapasiteten gjennom anskaffelse og drift av en multirolle tank- og transportflyflåte (MRTT-flåte). En intensjonsavtale (Letter of Intent - LoI), med sikte på å utvikle en felles løsning for anskaffelse og drift av en flernasjonal MRTT-flåte, ble signert i november 2012. Av de ti nasjonene som undertegnet LoI, er det per nå Luxembourg, Nederland, Norge og Polen som vurderer å anskaffe, drifte og operere fly sammen. Belgia har så langt primært ønsket å delta i kun den operative delen av samarbeidet. Tyskland har ikke undertegnet LoI, men har nå blitt med som deltaker i arbeidet.
Det viser seg at programmets kostnader er høyere enn det vi la til grunn i 2012. Årsaken er dels at det er færre nasjoner enn ønskelig som deltar i programmet, dels har det også vist seg at kostnaden for flyene er større enn det som ble antatt. I sum betyr det at vår andel av totalkostnadene, dersom vi opprettholder opprinnelig ambisjon mht. behov for flytimer, er doblet. Med en anstrengt forsvarsøkonomi skaper dette bildet utfordringer for videre norsk deltagelse i tankflyprogrammet. Vi søker imidlertid å finne løsninger med lavere kostnader slik at vi kan bidra til at et viktig europeisk samarbeidsprosjekt realiseres.
Norge deltar aktivt i samarbeidet med representanter fra Forsvarsdepartementet, Luftforsvaret og Forsvarsmateriell (tidligere Forsvarets logistikkorganisasjon). Etter gjeldende plan legges det til grunn at eventuelle fly vil bli anskaffet og eiet av NATO, til bruk for de deltagende nasjonene.
Regjeringen arbeider som kjent med en ny langtidsproposisjon for forsvarssektoren. Planen er å presentere denne for Stortinget i vårsesjonen 2016. En eventuell anbefaling om norsk deltakelse i den flernasjonale anskaffelsen av MRTT-fly vil fremmes som del av langtidsproposisjonen. Fra norsk side vil det derfor ikke bli inngått noen forpliktende avtaler knyttet til anskaffelse og drift av en MRTT-flåte før langtidsproposisjonen er behandlet i Stortinget. Norge vil imidlertid fortsatt bidra aktivt i samarbeidet frem til spørsmålet om deltakelse er endelig avklart.