Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:599 (2015-2016)
Innlevert: 12.02.2016
Sendt: 15.02.2016
Besvart: 24.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): 1. desember 2015 fattet Stortinget følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som sikrer at alle fylkeskommunale og kommunale ferger og hurtigbåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi ved nye anbud og på ruter i egenregi."
På hvilken måte, og når vil regjeringen få på plass pålegget overfor fylkeskommunene om at alle ferge og rutebåtanbud skal basere seg på lav- eller nullutslippsteknologi?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ved behandling av representantforslag, jf. Dokument 8:126 S (2104 – 2015, Innst.78 S (2015 – 2016), gjorde Stortinget 10 anmodningsvedtak, blant annet anmodningsvedtaket som er referert til i spørsmålet fra representanten Holmås.
Regjeringen arbeider med oppfølging av nevnte anmodning, og Stortinget vil bli orientert om oppfølgingen i statsbudsjettet for 2017, slik vanlig praksis er for anmodningsvedtak. Tilsvarende vil det bli orientert om oppfølging av dette og de andre anmodningsvedtakene i melding til Stortinget fra Statsministerens kontor tidlig i 2017.
Jeg vil likevel gjøre oppmerksom på at Enova skal bidra med 133,6 mill. kr til mer miljøvennlige ferjer når Hordaland fylkeskommune nå skal lyse ut ni ferjesamband på anbud, med oppstart i perioden 2018-2020. Enovas bidrag gjør at det kan stilles strenge krav til energibruk og klimautslipp i anbudene. Dette vil føre til at det kommer helelektriske ferjer eller plug-in-hybrid-ferjer på de fleste strekningene, opplyser Enova i en pressemelding. Eksempelet viser at det kan oppnås miljøvennlige løsninger ved bruk av det etablerte virkemiddelapparatet.