Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:622 (2015-2016)
Innlevert: 17.02.2016
Sendt: 18.02.2016
Besvart: 23.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Kan statsråden oppsummere de funnene som er gjort om forsøksordningen med økt lærertetthet på utvalgte ungdomsskoler hittil, og kommer statsråden til å ta initiativ til en grundig sluttevaluering av dette omfattende forsøket?

Begrunnelse

I Stortinget 17. februar opplyste kunnskapsministeren at han valgte å stanse følgeevalueringen av forsøksordningen med økt lærertetthet på utvalgte ungdomsskoler. Dette er et omfattende forsøk, som beløper seg til 1.5 mrd. over fire år og omfatter 600 lærere i alle landets fylker. Erfaringene fra forsøket kan gi verdifull kunnskap om effekten av økt lærertetthet, og i et notat fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet datert 2. juni 2015, legges det fram tall som kan tyde på at tiltaket har hatt positiv effekt på både elevenes karakternivå og behovet for spesialundervisning.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Tilskuddsordningen til økt lærertetthet på ungdomstrinnet ble utformet slik at alle kommuner som i skoleåret 2011–12 hadde skoler med gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning på ungdomstrinnet på over 20 elever per lærer, og som hadde grunnskolepoeng (standpunkt og eksamenskarakterer) under det nasjonale gjennomsnittet kunne søke om midler. På dette grunnlaget ble det tildelt ressurser første gang for skoleåret 2013–2014. Til sammen ble 166 skoler tildelt øremerkede midler til 573 årsverk. Kommunene som deltar i ordningen forplikter seg til å øke antall lærerårsverk til ordinær undervisning på 8–10.trinn tilsvarende det antallet de er tilført gjennom tilskuddsordningen.
Utdanningsdirektoratet er bedt av departementet om å rapportere årlig på endringer i årsverk til undervisning, lærertetthet, andel elever med spesialundervisning og gjennomsnittlig grunnskolepoeng, basert på årlig statistikk.
Endring i lærertetthet og årsverk til undervisning
Ved skolene som deltar i ordningen var det en økning i årsverk til ordinær undervisning på 538 fra skoleåret 2012–13 til 2014–15. For resten av landet var økningen i samme periode på 110. Det var en nedgang på drøyt tre elever per lærer i ordinær undervisning på ungdomstrinnet fra 2012–13 til 2014–15 for skoler som er med i ordningen. For hele landet sett under ett var tilsvarende nedgang nærmere en elev per lærer.
Andel elever i spesialundervisning
For skoler i ordningen har andel som får spesialundervisning på 8–10. trinn gått ned med 0,9 prosentpoeng, fra 10,8 til 9,9 prosent i perioden 2012–13 til 2014–15. Nedgangen for resten av landet har vært på 0,6 prosentpoeng, fra 11,4 til 10,8 prosent. Forskjellen er altså 0,3 prosentpoengs endring.
Grunnskolepoeng
Når det gjelder antall grunnskolepoeng foreligger det tall for 2012–13 og 2013–14. I denne perioden var det en økning på 0,5 grunnskolepoeng for skolene som var med i ordningen. I resten av landet var økningen 0,3 grunnskolepoeng. Det var imidlertid også en økning på 0,5 prosentpoeng for skolene i ordningen i perioden skoleåret 2011–2012 til 2012–13, før tilskuddsordningen ble innført.
Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt jeg skal ta initiativ til en grundig sluttevaluering, har jeg merket meg at til tross for at Stortinget i forbindelse med budsjettet for 2015 ikke hadde merknader til at det ikke ville bli gjennomført en følgeevaluering, etterlyses det en sluttevaluering av forsøket. Jeg vil på denne bakgrunn ta initiativ til en slik evaluering, og vil konkretisere dette i revidert nasjonalbudsjett for 2016.