Skriftlig spørsmål fra Siri Engesæth (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:633 (2015-2016)
Innlevert: 18.02.2016
Sendt: 18.02.2016
Besvart: 25.02.2016 av utenriksminister Børge Brende

Siri Engesæth (V)

Spørsmål

Siri Engesæth (V): Hvordan vil TISA påvirke norsk selvråderett i miljøspørsmål?

Begrunnelse

Ingen avtaler er perfekte i utgangspunktet. Nasjonale posisjoner bør fremkomme gjennom avveininger mellom forskjellige interesser. For Venstre er det er avgjørende prinsipp for våre politiske posisjoner at det vi beslutter, og de avtalene vi inngår, ikke skal gjøre uopprettelig skade på vår felles luft, jord eller vann. Et levelig miljø må sikres for oss, for de som deler planeten samtidig med oss og de som kommer etter oss. Det må ikke inngås avtaler på vegne av Norge som gir interessenter med et annet verdigrunnlag enn det makt over norske beslutninger.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Handel med miljøtjenester vil åpne for overføring av verdifull miljøteknologi og miljøkompetanse, noe regjeringen vurderer som svært positivt.
I Norges åpningstilbud for markedsadgang tilbyr vi å videreføre dagens åpenhet for miljøtjenester på samme måte som vårt GATS-tilbud i Doha-forhandlingene, med unntak som sikrer offentlige tjenestefunksjoner.
I likhet med i WTOs avtale om tjenester (GATS) vil TISA også ha en generell unntaksbestemmelse som eksplisitt fastslår retten til å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte mennesker, helse, og dyre- og planteliv.
TISA-avtalen vil ikke påvirke norske myndigheters rett til å vedta lover og reguleringer på miljøområdet.
Selskaper som skal levere tjenester i Norge må også i fremtiden oppfylle norske miljøkrav og tilfredsstille norske lover og regler. Dette gjelder både norske og utenlandske aktører.
Avtalen vil heller ikke påvirke norske myndigheters rett til å regulere innenfor områder som helse, sikkerhet, forbrukerbeskyttelse eller arbeidstakerrettigheter, så lenge det ikke innebærer forskjellsbehandling av utenlandske tjenester, eller inneholder kvantitative restriksjoner knyttet til økonomisk behovsprøving eller monopol.
Formålet med TISA er å sikre utenlandske tjenester ikke-diskriminerende adgang til markeder som er kommersialisert. I motsetning til EØS-avtalen, hvor det siktes mot harmonisering av reguleringene, legger TISA til grunn at det er ulike nasjonale reguleringer blant avtalepartene.