Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:644 (2015-2016)
Innlevert: 19.02.2016
Sendt: 19.02.2016
Besvart: 24.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): Regjeringen har foreslått en rekke innstramminger i innvandringen til Norge, blant annet i vilkårene for familiegjenforening og for permanent opphold.
Etter regjeringens planer, hvor mye lenger tid vil det ta fra man innvilges oppholdstillatelse til man kan søke om familieinnvandring med de foreslåtte reglene kontra dagens regler, og hvordan innfrir disse endringene samlet våre forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, artikkel 8 og 14?

Begrunnelse

De foreslåtte innstrammingene i familiegjenforening begrunnes i at strengere vilkår vil fremme integrering, uten at dette er underbygget i høringsnotatet med erfaring eller fakta. Det vil imidlertid kunne få store konsekvenser for mange flyktninger som har fått innvilget beskyttelse i Norge.
En konsekvens av regjeringens forslag til innstramminger som har vært på høring, er at utlendinger som ikke har permanent oppholdstillatelse mister sitt rettskrav på familieinnvandring, ved at det innføres en skjønnsmessig adgang til å nekte familieinnvandring for utlendinger som ikke har permanent oppholdstillatelse (jf høringsnotatets punkt 7.6.4).
Samtidig foreslås det omfattende innstramminger i reglene for å få permanent oppholdstillatelse, både ved at utlendingen må ha vært selvforsørget de siste tre årene og bestå den obligatoriske prøven etter roduksjonsprogrammet.
Tidligere har regjeringen også foreslått å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år.
Det er per i dag uklart om regjeringen har vurdert disse foreslåtte endringene opp mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Departementet sendte 29. desember 2015 en rekke forslag på offentlig høring. Høringen er avsluttet og saken er nå til behandling i departementet. Svært mange aktører har levert høringssvar, og departementet legger et betydelig arbeid i å vurdere alle innspill og utforme det som vil være regjeringens vurderinger og forslag til Stortinget. Internasjonale forpliktelser vil bli grundig drøftet i proposisjonen. Stortinget er informert om at det tas sikte på at et lovforslag fremmes i løpet av april.
Jeg kan derfor ikke på nåværende tidspunkt slå fast hva som vil være regjeringens endelige forslag til nye regler for familieinnvandring og permanent oppholdstillatelse.