Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:661 (2015-2016)
Innlevert: 23.02.2016
Sendt: 23.02.2016
Besvart: 04.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kor lenge må eit barn eller ein annan særleg sårbar person eller vitne som skal avhøyrast etter forskrifta om tilrettelagde avhøyr i gjennomsnitt vente på avhøyr ved kvart enkelt av dei ulike barnehusa og politidistrikta?

Begrunnelse

Stortinget har vore tydelege på at vald og overgrep mot barn skal prioriterast i dei nye politidistrikta. Det same har Politidirektoratet og Riksadvokaten. Ei ny forskrift om tilrettelagde avhøyr som angir fristar for avhøyr av barn er og iverksett. Det er likevel grunn til å tru at det er skilnader mellom dei ulike barnehusa/politidistrikta når det gjeld i kva stor grad dei klarar å overhalde fristane angitt i forskrifta.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Statens barnehus står sentralt i arbeidet for å styrke barns rettsikkerhet og for at hjelpen til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep er godt koordinert.
Politiet har over tid hatt manglende måloppnåelse for gjennomføring av tilrettelagte avhør. Tidligere analyser viser at dette skyldes kapasitetsutfordringer både ved barnehus og hos avhørere i politiet, samt interne rutiner og prosesser. Det er imidlertid iverksatt flere tiltak for å styrke måloppnåelsen. Dette er krevende omstillingsprosesser som det tar tid å gjennomføre og hente gevinster fra. I tillegg til dette har det vært en betydelig økning i antall avhør, fra 2652 avhør i 2013 til 4894 avhør i 2015.
Innsatsen med tilrettelagte avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner ble styrket med til sammen 83 millioner i 2016. Gjennom denne styrkingen forventes en bedring i måloppnåelsen for ventetid første halvår 2016. Politidirektoratet anser imidlertid ikke at det er realistisk å oppnå full måloppnåelse i dette tidsperspektivet. Fortsatt volumøkning og enkeltstående store saker utfordrer det enkelte politidistrikt og barnehus som følge av at en rekke avhør skal forberedes og gjennomføres i løpet av kort tid.
I forbindelse med overgangen til tilrettelagte avhør innførte Politidirektoratet et nytt system for månedlig rapportering av gjennomførte avhør. Det nye rapporteringssystemet måler hvor mange av avhørene som gjennomføres innen frist. Tidligere ble ventetid kun oppgitt i gjennomsnitt eller median, men begge disse har svakheter og gir ikke god nok informasjon om den faktiske tilstanden på området. Det nye rapporteringssystemet gir bedre informasjon. I tillegg er rapportering om årsaker til ventetid og restanser skjerpet inn.
Ifølge tall fra Politidirektoratet ble det gjennomført 429 førstegangsavhør i januar 2016. Antall avhør i januar er noe høyere enn antall avhør gjennomført i desember, men fortsatt lavere enn gjennomførte avhør i november. I januar ble 30 % av førstegangsavhørene gjennomført innen frist. Til sammenligning ble 34 % av avhørene gjennomført innen frist i oktober, mens 41 % av avhørene ble gjennomført innen frist både i november og desember. Nedgangen i andel innenfor frist i januar var imidlertid forventet blant annet som følge av ferieavvikling i desember. Det ble også registrert uvanlig mange saker i oktober og november som førte til økt behov for avhør i etterfølgende måneder. Nedbygging av utestående portefølje ble derfor mer utfordrende i november, desember og januar.
Når det gjelder resultatene fra det enkelte politidistrikt ser fordelingen slik ut med hensyn til gjennomsnitt og median ventetid for januar 2016; Finnmark 20/9 dager, Troms 11/9 dager, Nordland 21/16 dager, Trøndelag 24/25 dager, Møre og Romsdal 20/15 dager, Vest 24/14 dager, Sør Vest 22/19 dager, Agder 27/28 dager, Sør Øst 16/13 dager, Oslo 42/45 dager, Øst 36/34 dager og Innlandet 60/25 dager.
Politidirektoratet understreker at det kan være unøyaktigheter i statistikkgrunnlaget og tallmaterialet må derfor leses med denne reservasjonen. I tillegg er seks saker tatt ut av gjennomsnittsberegningen for januar, da sakene har blitt liggende lenge av årsaker som ikke kan relateres til ventetid, men skyldes andre forhold, som blant annet å sikre fornærmede trygge beredskapshjem før avhøret skulle gjennomføres.
Politidirektoratet har ikke månedstall innrapportert fra det enkelte barnehus, men når rapportering fra distriktene grupperes etter det barnehus de primært benytter seg av, kan det gis en indikasjon. For januar lå barnehuset i Kristiansand lavest med ingen saker gjennomført innen frist denne måneden. Best lå Sandefjord an med 45 prosent. For de øvrige barnehusene ligger antallet gjennomførte avhør innen frist på mellom 15 og 25 prosent.
Det er viktig å understreke at måloppnåelse pr. barnehus er basert på en rekke faktorer hvor kapasitet hos etterforsker, avhører og påtale sammen med den interne kapasitet ved det enkelte barnehus påvirker resultatet, men også forhold utenfor selve barnehuset. Det er imidlertid et faktum at det er ulik kapasitet ved det enkelte barnehus. Etableringen av et nytt barnehus i Øst politidistrikt vil være et godt bidrag til økt kapasitet ved barnehuset i Oslo og på Hamar. Barnehuset i Oslo har for øvrig allerede iverksatt tiltak som vil øke dagens kapasitet noe. Videre vil endring av det geografiske ansvarsområdet for barnehuset i Sandefjord bidra til ytterligere bedre kapasitet i Oslo.
Små volum gjør tallene sårbare for kortsiktige svingninger og en må derfor være varsom med å trekke konklusjoner. Under enhver omstendighet er politiet langt fra å nå lovens frister.
Situasjonen slik den fremstår i dag er ikke tilfredsstillende. Den må imidlertid også sees på som en konsekvens av et økende antall barneavhør. For å møte utfordringen er bevilgningene til barnehusene økt vesentlig, hvilket jeg forventer vil gi resultater relativt raskt. Jeg følger opp disse sakene konkret i mine styringsmøter med politidirektøren og i de politisjefmøtene jeg har deltatt på. Det er for stor ulikhet mellom politidistriktene på tross av at disse sakene skal ha høyeste prioritet. Jeg forventer at samtlige politimestere i de nye politidistriktene gir disse sakene tilstrekkelig prioritet jeg har bedt Politidirektoratet utarbeide en realistisk plan for å sikre at lovens krav oppfylles så raskt som mulig. Det er videre planlagt en rekke ytterligere tiltak i 2016 som skal bidra til varig måloppnåelse for tilrettelagte avhør.