Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:667 (2015-2016)
Innlevert: 25.02.2016
Sendt: 25.02.2016
Besvart: 02.03.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I samråd med departementet har Universitetet i Oslo (UIO) siden år 2000 arbeidet med planer om nybygg for Kulturhistorisk Museum. Her skulle mer av muséets samlinger utover Vikingskipene, bl. a mye Middelalder kultur, kunne vises. I forrige periode konkluderte departementet med at man ville gå videre med planer om et nytt anlegg på Tullinløkka. 22/2 foreslo imidlertid UIO at Middelaldersamlingene skal plasseres i Nasjonalgalleriet.
Betyr dette at planene om nybygg for Kulturhistorisk museum er lagt bort eller hva er status?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: På bakgrunn av en konseptvalgutredning (KVU) fra 2009 og en internasjonal rapport fra april 2012 om risiko ved flytting av vikingskipene, tok den daværende regjeringen i juni 2013 et konseptvalg for Kulturhistorisk museum (KHM) ved Universitetet i Oslo (UiO). Konseptvalget innebærer en tredeling: vikingskipene inkludert et vikingtidsmuseum på Bygdøy, resten av Kulturhistorisk museum opprettholdes på Tullinløkka og magasiner og gjenstandsbehandling forblir og utvikles på Økern. Dette er også reflektert i UiOs masterplan "Rom for et fremragende grønt universitet" av 26.6.2015.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestilt en konseptvalgutredning fra Statsbygg om etterbruk og utvikling av statens eiendommer på og ved Tullinløkka. Dette er blant annet et resultat av flyttingen av Nasjonalmuseet til Vestbanen og dermed fristilling av Nationalgalleribygningen.
I denne KVUen legges også universitetets arealbehov for Kulturhistorisk museum til grunn som definert i KVUen fra 2009. Kunnskapsdepartementet ser at det i fremtiden kan være behov for videre utvikling av KHM, men ut over dette er det ikke tatt standpunkt til hvordan arealbehovet for UiO/KHM skal løses i Tullinløkkaområdet. Jeg regner med at KVUen om etterbruk og utvikling av statens eiendommer på og ved Tullinløkka vil belyse alternative måter å løse dette på.
I tillegg kan jeg orientere om at som oppfølging av konseptvalget for Kulturhistorisk museum har Kunnskapsdepartementet gitt Statsbygg i oppdrag å utvikle et skisseprosjekt for Vikingetidsmuseet på Bygdøy. Arkitektkonkurransen som dette utløste vil bli avsluttet i løpet av mars 2016. Dette vil legge grunnlaget for videre utvikling av dette prosjektet.