Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:675 (2015-2016)
Innlevert: 26.02.2016
Sendt: 26.02.2016
Besvart: 04.03.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): UDI anslår at man ved utgangen av året vil ha 36 000 asylsøknader på vent, og dermed også svært mange som vil være i behov av en mottaksplass. Dette tross betydelige oppbemanning i UDI.
Hvilke tiltak vil regjeringen sette i verk for å få redusert denne behandlingskøen og sørge for raskere avklaring av asylsøknader?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det er ingen tvil om at den sterke økningen i antallet asylsøkere til Norge og usikkerheten knyttet til utviklingen videre skaper utfordringer for utlendingsforvaltningen. Det er derfor bevilget 184 mill. kroner til nødvendig styrking av Utlendingsdirektoratets (UDIs) saksbehandlingskapasitet på asylområdet i statsbudsjettet for 2016. Dette innebærer en betydelig oppbemanning i UDI. En slik oppbemanning er imidlertid krevende for UDI, og vil være krevende for en hvilken som helst virksomhet. På grunn av blant annet rekrutteringsprosesser, behov for opplæring og mange nye saksbehandlere, må det legges til grunn at det vil ta noe tid før vi ser den fulle effekten av denne styrkingen. Jeg forventer at UDI jobber kontinuerlig med å forbedre saksflyt og øke effektiviteten i saksbehandlingen.
Det er i UDIs tildelingsbrev for 2016 satt krav om at UDI skal prioritere saker i klare avvisnings-/avslagsporteføljer. Dette er et sentralt virkemiddel for å nå målet om færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov og en forutsetning for å oppnå rask retur av personer uten rett til opphold i Norge. Selv om rask saksbehandlingstid i disse sakene som hovedregel skal prioriteres, er imidlertid UDI også bedt om å ta andre hensyn i sin prioritering. I tildelingsbrevet forutsetter departementet at UDI har et godt samarbeid med IMDi, slik at bosettingen i kommunene går etter planen.
Tilstrømmingen av asylsøkere i tiden fremover vil være avgjørende for utviklingen i UDIs saksbehandlingstid og saksbehandlingsrestanser. Jeg viser i så måte til at det er en rekke innstramningsforslag til vurdering i departementet, som regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om. Sammensetningen av, og kompleksiteten i, saksporteføljen vil imidlertid også være av betydning for saksbehandlingstidene.
Det er stor usikkerhet knyttet til asylankomstene og utviklingen i saksbehandlingstid fremover. Jeg følger utviklingen i antallet innkomne asylsaker og UDIs saksbehandlingsrestanser nøye og vil fortløpende vurdere nødvendige tiltak.