Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:694 (2015-2016)
Innlevert: 02.03.2016
Sendt: 02.03.2016
Besvart: 10.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Mener statsråden at også andre nullutslippsteknologier, i likhet med trolleybuss, kan betegnes som fordyrende elementer og derfor ikke kan støttes som en del av Bussveien?

Begrunnelse

I brev til Rogaland fylkeskommune 19.2.16 skriver Samferdselsdepartementet at man fra Statens side ikke kan støtte Rogalands fylkesting vedtak om trolleybussdrift fra 2021. Begrunnelsen for dette angis å være at man skal unngå fordyrende element. Stortinget har vedtatt et bredt klimaforlik hvor målsettingen er at all trafikkøkning skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Samferdselssektoren stod i 2014 for 26 % av de samlede C02-utslippene i Norge, en økning på 27 % fra 1990 til 2013. Dette kan ikke fortsette, og man må bruke de virkemidlene man har for å få utslippene ned. Noe som også fagetatene legger stor vekt på i sitt grunnlagsdokument for ny nasjonal transportplan 2018-2029.
Dersom Norge skal oppfylle sine forpliktelser og redusere sine klimautslipp er det viktig at bymiljøpakkene støtter opp under disse målsetningene. Dersom Regjeringen definerer at alle nullutslippsalternativer er fordyrende elementer for Bypakke Nord-Jæren, vil det ikke bygge opp under en politikk hvor C02-utslippene reduseres. Venstre ønsket primært en bybane-løsning for Nord-Jæren, som både ville være nullutslippfri og effektiv. Det fikk dessverre ikke flertall i Rogaland fylkesting. Da er det viktig at alternativet blir minst like utslippsfri både for lokalmiljøet i Stavangerregionen, og globalt. Hybridbusser er et dårlig alternativ all den tid når de benytter diesel, så inneholder eksosen like mye forurensing som fra en ordinær buss, støyen er like ille, samt utslippene av klimagasser.
Da er det mye bedre å satse på nullutslippsalternativer som f.eks. batteridrevne busser. Det er dessuten viktig med fremdrift i forhandlingene om bymiljøpakker.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Dagens stortingsflertall har tatt viktige beslutninger som bidrar til at det vil bli bygget et bedre kollektivtilbud på Nord-Jæren. Innføring av ordningen med statlig delfinansiering (50/50) av kollektivprosjekter i de fire største byene gjør det mulig å drive byutvikling på en langt bedre måte enn tidligere.
Jeg ønsker å legge til rette for at forhandlinger om bymiljøavtale for Nord-Jæren kan starte opp så snart nødvendige avklaringer om Bypakke Nord-Jæren er på plass. Samferdselsdepartementet vil i den forbindelse fastsette et mandat som Vegdirektoratet, som statens representant, skal legge til grunn i forhandlingene. Statlig delfinansiering av kollektivprosjektet Bussveien vil være en viktig del av forhandlingene.
Departementet er kjent med at fylkestinget i Rogaland har vedtatt at Bussveien skal bygges ut for trolleybussdrift. Ifølge utredninger som fylkeskommunen har fått gjennomført, framstår dette som det dyreste alternativet samlet sett.
Jeg er opptatt av at vi skal bruke skattebetalernes penger på en best mulig måte. Vi må derfor balansere langsiktige og fremtidsrettede løsninger med kostnadseffektivitet. I vårt brev av 19. februar 2016 til Rogaland fylkeskommune tar vi ikke stilling til hvilken teknologi som best dekker Nord-Jærens langsiktige behov for transportløsninger og miljømål. Vi bekrefter at det i retningslinjene for statlig delfinansiering av fylkeskommunale kollektivprosjekter er slått fast at statens andel skal være 50 pst. av prosjektkostnadene, og påpeker samtidig at det er et sentralt poeng at det statlige tilskuddet ikke skal gå til fordyrende løsninger.
Jeg er derfor opptatt av at vi utnytter den positive utvikling og kreativitet som nå skjer i transportmarkedet – både hva gjelder kjøretøy, drivstoff og konsepter. Utviklingen av batteribusser og annen nullutslippsteknologi går svært raskt. I planlegging og anbudsprosess bør det derfor tas høyde for ulike teknologiske løsninger for lav- eller nullutslipp og klimanøytralt drivstoff, samtidig som det stilles tydelige krav til vektlegging av miljø- og klimagassutslipp i anbudet.
For å støtte opp om dette planlegger vi nå et møte med bussnæringen for å drøfte både eksisterende teknologier og fremtidige visjoner.