Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:704 (2015-2016)
Innlevert: 03.03.2016
Sendt: 03.03.2016
Besvart: 10.03.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Sameskolen for Midt-Norge har hatt stor betydning for å bygge opp og spre kompetanse om sørsamisk, som står på UNESCOs liste over sterkt truede språk. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 ble skolen vedtatt nedlagt. Kompetansemiljøet og språksamlingene ved skolen er av stor verdi og kan ikke uten videre overføres til andre skoler.
Hvordan vil regjeringen sikre at kompetansen ved skolen videreføres og organisere språkopplæringen slik at rettighetene til den sørsamiske befolkningen blir ivaretatt?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Samiske elever har rett til opplæring i og på samisk, og det er skoleeier som sørger for at disse rettighetene blir oppfylt. Når samiskopplæringen ikke kan gis av egne lærere, har elevene rett til alternativ opplæring, og ofte er denne organisert gjennom fjernundervisning. En skoleeier kan i tillegg til å undervise egne elever tilby fjernundervisning til elever fra andre steder i landet. På den måten kan det bygges opp gode kompetansemiljøer enkelte steder, selv om elevene bor spredt. Språksamlinger med intensiv opplæring i samisk språk og kultur, blir ofte gitt som et supplement til fjernundervisningen, selv om slike språksamlinger ikke er en rettighet etter opplæringsloven.
Regjeringen støtter på ulike måter økonomisk samiske tiltak, også samiskopplæringen. All samiskopplæring delfinansieres av staten gjennom en egen tilskuddsordning på i underkant av 60 mill. kroner. Samiskopplæring stimuleres også gjennom kompetanseheving og videreutdanning av lærere, utvikling og koordinering av samisk fjernundervisning og ulike tiltak innenfor samiske læremidler og undervisningsressurser. Dette kommer i tillegg til Sametingets arbeid med grunnopplæring som inkluderer læreplanarbeid, utvikling og produksjon av læremidler, samt råd og veiledning om samisk opplæring.
Det statlige arbeidet med samisk fjernundervisning organiseres av Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen i Finnmark har ansvaret for å koordinere og utvikle nordsamisk fjernundervisning. Fylkesmannen i Nordland har det samme ansvaret for sørsamisk og lulesamisk fjernundervisning. Dette inkluderer disponering av midler til målrettede kompetansehevingstiltak i blant annet samisk språk, fjernundervisningsdidaktikk og bruk av digitale verktøy. De to fylkesmannsembetene bidrar på den måten til at skoleeiere finner samiske fjernundervisningstilbud når det er behov for det, og er med å støtte opp om utvikling og styrking av de ulike fjernundervisningstilbudene.
Etter vedtaket om nedleggelse av Sameskolen for Midt-Norge, har de to fylkesmannsembetene arbeidet med å se på hvordan nye tilbud for samiskundervisningen til de norske elevene som har mottatt fjernundervisning ved skolen kan organiseres. Fylkesmannen i Nordland har en særlig oppgave med å bidra til gode løsninger for sørsamisk fjernundervisning, som er det språket skolen har gitt flest elever opplæring i. Fylkesmannen jobber med å knytte elevene som har fått fjernundervisning ved skolen til andre tilbydere. I tillegg er Fylkesmannen i Nordland for tiden i nær dialog med aktuelle skoleeiere for å bidra til å sikre at den sørsamiske kompetansen ivaretas på en kvalitativt god måte. Fylkesmannen er i dette arbeidet en rådgiver og en pådriver, det er skoleeier selv som beslutter hvordan opplæringen skal organiseres i sin kommune og som evt. inngår avtaler med tilbydere av fjernundervisning.
Sametinget har en vesentlig rolle i arbeidet med samisk opplæring. Det er et samarbeid mellom sentrale myndigheter og Sametinget for å se på gode løsninger i det videre arbeidet med samisk fjernundervisning.