Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:729 (2015-2016)
Innlevert: 09.03.2016
Sendt: 10.03.2016
Besvart: 17.03.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Musikk i skolen har i 13 år hatt ansvar for å tildele frifondmidler til musikkaktiviteter for barn og ungdom. Norsk musikkråd tok fra desember 2015 over tildelingen. Flere lokale grupper som har eksistert i mange år har nå fått avslag, fordi de samarbeider med skole eller kulturskole.
Hva vil statsråden gjøre for at slike frivillige musikktilbud fortsatt kan få økonomisk støtte, og kan hun bekrefte at samarbeid med skole eller kulturskole ikke skal telle negativt i vurdering av søknadene?

Begrunnelse

Musikk i skolen har i 13 år hatt ansvar for å tildele Frifondmidler til Kulturforum og aktivitetsgrupper som har musikk som en sentral aktivitet. Disse Frifondmidler har utløst stor frivillig kulturaktivitet som mange barn og ungdom har nytt godt av. Musikk i skolen har gjennom sitt mangeårige virke opparbeidet et godt forhold til fritidsgruppene og skolene. Et tillitsforhold som har vært verdifullt i det frivillige arbeidet med å engasjere barn og ungdom som ikke deltar i tradisjonelt organiserte musikkaktiviteter som musikkorps, kor, orkester og lignende.
Etter Rambøll-rapporten, har Norsk Musikkråd innført nye retningslinjer for Frifond. Norsk Musikkråd overtok behandlingen av søknadene for Musikk i skolen for 2015, og jeg har sett at en del søkere har fått avslag på Frifondmidler med begrunnelsen at det er for tett kontakt med skolene. Å ta bort frifondstøtten til fritidstilbud som samarbeider med skolen, virker lite ressurseffektivt og i strid med målsettingen om skolen som et lokalt samlingspunkt og en drivkraft i lokalmiljøet. Samtidig får jo skolekorps, kor og orkester bevilgninger, selv om disse tilbudene også samarbeider med skolene og bruker skoler som øvingslokaler.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Kulturdepartementet fordeler midlene til Frifond som et tilskudd til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Norsk musikkråd, jf. Prop. 1 S (2014-2015), kap. 315 post 72. Det er paraplyorganisasjonenes ansvar å fordele midlene videre til lokal aktivitet. Fra statens side fastsettes det ikke detaljerte kriterier for den videre fordelingen av midlene, utover de generelle føringene i tilskuddsbrevene. Det er paraplyorganisasjonene som fastsetter retningslinjene for Frifond og behandler søknader om støtte fra organisasjoner og frittstående grupper.
Departementets fordeling av midler er i tråd med de rammene som ble lagt for ordningen etter Stortingets behandling av St. meld. nr. 44 (1997-98) Tilleggsmelding om statens forhold til frivillige organisasjoner og St. prp. nr. 61 (1999-2000) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000. I forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene har komiteen flere ganger understreket betydningen av ordningen for frivillig virksomhet for barn og unge, og senest i innstillingen fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 heter det: "Komiteen understreker betydningen av at Frifond fremdeles forvaltes av organisasjonene selv, gjennom de nasjonale paraplyorganisasjonene", jf. Innst. 14 S (2013-2014).
Musikk i skolen har mottatt midler fra Norsk musikkråd gjennom ordningen Frifond organisasjon, der forutsetningen er at midler fordeles videre fra sentralleddet til lokal aktivitet. Dersom lokale grupper ikke mottar Frifond midler fra en nasjonal organisasjon, kan disse gruppene søke om tilskudd fra ordningene Frifond Musikk, Frifond barn og unge eller Frifond teater som frittstående grupper. Disse ordningene sikrer lokale grupper mulighet til å få økonomisk støtte til aktiviteter for og med barn og unge.
Formålet til Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt og bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå, jf. Prop. 1 S (2014-2015), kap. 315 post 72. Det ingen hindringer for at frivillige organisasjoner som mottar midler fra Frifond skal kunne samarbeide med skoler eller kulturskoler om aktiviteter. I retningslinjene som er vedtatt av paraplyorganisasjonene heter det imidlertid at aktivitetene skal gjennomføres basert på frivillig innsats. Det heter videre at offentlige organer eller virksomheter som er en del av det offentlige tilbudet ikke er støtteberettigede. Hensikten er å avgrense ordningen til frivillig virksomhet for barn og unge, i tråd med føringene fra Stortinget.