Skriftlig spørsmål fra Eirin Sund (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:735 (2015-2016)
Innlevert: 10.03.2016
Sendt: 11.03.2016
Besvart: 17.03.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Eirin Sund (A)

Spørsmål

Eirin Sund (A): Kan statsråden redegjøre for status for evalueringen av "Jobbsjansen"?

Begrunnelse

I forbindelse med integreringsforliket ble vi enige om å legge bedre til rette for arbeidsrettede tiltak i integreringsarbeidet. Vi ble blant annet enige om å videreføre "Jobbsjansen" inntil ordningen er evaluert.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jobbsjansen er videreført i statsbudsjettet for 2016 med en bevilgning på 97 millioner kroner. Dette er en økning på 5 millioner kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2015. Jeg planlegger for at evalueringen av Jobbsjansen skal starte opp i begynnelsen av 2017.
Det foreligger allerede et godt kunnskapsgrunnlag for Jobbsjansen, og det er gjennomført en rekke evalueringer og studier av Ny sjanse og Jobbsjansen. Etter planen vil evalueringen bygge videre på eksisterende kunnskap. SSB-rapport 17-2012 ”Ny sjanse – varige resultater? En vurdering av integreringstiltaket Ny sjanse” undersøkte om Ny sjanse førte til varig sysselsetting. Rapporten viste at Ny sjanse ga en umiddelbar og potensiell varig økning i andelen i arbeid. Proba samfunnsanalyse sin rapport fra 2012 ”Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse” viste at Ny sjanse er samfunnsøkonomisk lønnsom.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) setter årlig av midler knyttet til metodedokumentasjon og høsten 2015 ble det publisert to nye rapporter om Jobbsjansen. Proba Samfunnsanalyse leverte rapporten «Jobbsjansen 2014» som er en analyse av individ- og prosjektrapporteringen fra Jobbsjansen prosjektene. Resultatene målt i overgang til arbeid eller utdanning var i 2014 de nest beste siden Ny sjanse startet opp i 2005, selv om det var en liten nedgang siden 2013.
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) leverte rapporten «Famler seg fram til god etteroppfølging» på oppdrag fra IMDi. Dette var en rapport med formål å få dokumentert hvordan Jobbsjansen-prosjektene følger opp deltakerne etter at de formelt har avsluttet prosjektet, såkalt etteroppfølging. Direktoratet vurderer hvordan den skal følges opp.