Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:737 (2015-2016)
Innlevert: 10.03.2016
Sendt: 11.03.2016
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 17.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Ser statsråden behov for å skjerpe inn offentleglova, slik at offentleg tilsette som unndrar korrespondanse frå offentleg innsyn kan sanksjonerast?

Begrunnelse

Journalist Tarjei Leer-Salvesen skriv i artikkelen "rådmannen som sletter saksdokument" på nettstaden innsyn.no 10. mars om sitt forsøk på å få innsyn i ein e-post sendt frå sekretær i Arendalsuka Øystein Djupedal til rådmannen i Arendal kommune. Etter lang tids sakshandsaming mellom ulike instansar, enda det heile med at Sivilombodsmannen gav journalisten medhald i at e-posten ikkje kunne unndragast offentlegheit. Då Sivilombudsmannen sitt vedtak vart fatta, hadde rådmannen sletta den aktuelle e-posten, som heller ikkje var journalført i kommunen sitt arkivsystem. Journalisten fekk difor beskjed om at innsyn ikkje kunne gjennomførast.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg legger til grunn at de aller fleste offentlig ansatte lojalt forholder seg til reglene i offentleglova. Muligheten for å klage til overordnet instans eller annen klageinstans, og eventuelt bringe saken inn for Sivilombudsmannen, sikrer normalt at den som ber om innsyn og har krav på det, også får gjennomslag i praksis. Den konkrete saken det vises til, har jeg ikke gått inn i, men generelt er det uheldig dersom offentlige saksdokumenter blir holdt unna innsyn eller slettet på feil grunnlag.
Når det gjelder sanksjoner mot offentlig ansatte for pliktbrudd, viser jeg til at straffeloven 2005 §§ 171 til 173 gir hjemmel for straff for offentlig ansatte som gjør seg skyldige i tjenestefeil eller misbruk av offentleg myndighet. Videre kan staten som arbeidsgiver eller i kraft av tjenestemannsloven kapittel 2 reagere mot statstjenestemenn med tilrettevisning, ordensstraff, oppsigelse, avskjed og suspensjon. En kommune kan reagere overfor sine ansatte med tilsvarende virkemidler. Det foreligger således flere grunnlag for å gripe inn overfor offentlig ansatte som grovt bryter pliktene sine. Det er etter min mening ikke behov for å endre offentleglova for å kunne sanksjonere slike pliktbrudd.
Jeg nevner ellers at evalueringsrapporten om offentleglova ble sendt på høring 25. februar 2016. I forbindelse med dette kan alle komme med innspill og forslag til lovendringer. Innspillene vil bli vurdert etter at høringen avsluttes 25. mai 2016.