Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:739 (2015-2016)
Innlevert: 11.03.2016
Sendt: 11.03.2016
Besvart: 18.03.2016 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvilke vurderinger har finansministeren gjort av "flyseteavgiften" opp mot Open Skies-avtalen og er avgiften avklart med amerikanske myndigheter?

Begrunnelse

I svar på spørsmål 15:594 (2015-2016) fra Janne Sjelmo Nordås viser samferdselsministeren til at det er finansministeren som er ansvarlig for innføring av "flyseteavgiften". Det gjelder også spørsmål om avgiften er i strid med Open Skies-avtalen. Samferdselsministeren forutsetter at finansministeren har vurdert avgiften opp mot de prosessuelle kravene i Open Skies-avtalen.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Flypassasjeravgiften ble vedtatt av Stortinget som ledd i budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om budsjettet for 2016. Det er i Innst. 3 S (2015-2016) ingen vurdering av avgiftens forhold til Open Skies-avtalen.
Prosedyrekravene i Open Skies-avtalen artikkel 15 gjelder ved innføring av miljøtiltak. Flypassasjeravgiften ilegges alle avganger/passasjerer med lik sats. Avgiften er ikke utformet for å prise de eksterne kostnadene ved flyging eller differensiert etter distanse, flytype, drivstoff e.l. Flypassasjeravgiften er fiskal, men den kan i tillegg ha en miljøeffekt dersom den bidrar til færre flygninger ut av EØS-området.. Jeg legger til grunn at prosedyrebestemmelsene i avtalen ikke kommer til anvendelse på flypassasjeravgiften.