Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:740 (2015-2016)
Innlevert: 11.03.2016
Sendt: 11.03.2016
Besvart: 30.03.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): EU og Tyrkia forhandler om en avtale som i følge media betyr at flyktningene som befinner seg i Hellas skal returneres til Tyrkia uten asylbehandling, at EU skal ta i mot og fordele et tilsvarende antall syrere og at ingen som kommer denne ruten heretter skal kunne søke asyl. Til VG 08.03.16 sier statsråd Listhaug at Norge «vil være med på gjennomføringen av den avtalen som blir oppnådd.»
Er en avtale basert på kriterier nevnt i begrunnelsen i tråd med internasjonale traktater Norge er bundet av?

Begrunnelse

Tyrkia og EU forhandler en avtale om returer av flyktninger fra Hellas til Tyrkia. Avtalen er ikke ferdigforhandlet og det er referert noen ulike løsninger i media. Hoveddelene i avtalen slik den er referert er at alle som allerede har kommet til Hellas og som ikke har beskyttelsesbehov, skal sendes tilbake til Tyrkia. Alle som nå drar fra Tyrkia til de greske øyene i båt, enten de har et beskyttelsesbehov eller ikke, skal returneres til Tyrkia. Og EU skal ta regninga. For hver syrer som returneres til Tyrkia, skal EU-landene ta en syrisk flyktning fra Tyrkia. Flyktninger som prøvde seg båtveien, havner bakerst i køa.
Flere store internasjonale aktører blant annet Europarådet, UNCHR, UNICEF Amnesty, Flyktninghjelpen og Redd Barna har uttalt seg kritisk til en slik avtale, og flere uttaler at den vil være i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Se blant annet Europarådets leder Thorbjørn Jaglands uttalelse i VG 09.03.16. Det gjelder spesielt kollektiv retur av flyktninger til Tyrkia.
Det er ikke redegjort for hvorvidt Norge deltar i disse forhandlingene, hva som er Norges standpunkter og hvordan Norge vurderer innholdet i avtalen opp mot de internasjonale konvensjonene Norge er bundet av.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Forhandlingene mellom EU og Tyrkia resulterte i en avtale 18. mars. Under forhandlingene som pågikk etter at et første utkast ble lagt frem på toppmøtet mellom EU og Tyrkia 7. mars, ble flere forhold avklart og presisert.
Representanten Andersen tar i sitt spørsmål utgangspunkt i at flyktninger som befinner seg i Hellas, skal returneres til Tyrkia uten asylbehandling. Dette er ikke hva det ble oppnådd enighet om 18. mars. Da ble det enighet om at alle migranter som ankommer de greske øyene fra Tyrkia, vil bli registrert. De som søker asyl, vil få søknadene behandlet av greske myndigheter i samsvar med EUs asylprosedyredirektiv og i samarbeid med UNHCR.
Det vil altså ikke finne sted en kollektiv avvisning uten rett til å søke asyl. Det legges opp til at alle asylsøkere Tyrkia anses trygt for, blir returnert. Vi forutsetter at returene finner sted i tråd med både folkeretten og europeisk rett.