Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:744 (2015-2016)
Innlevert: 11.03.2016
Sendt: 11.03.2016
Besvart: 18.03.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å forbedre og forenkle informasjon til de som søker frivillig medlemskap i folketrygden ved flytting fra Norge?

Begrunnelse

Enkelte personer som har flyttet til utlandet fra Norge har opplevd dårlig eller manglende informasjon om frivillig medlemskap i folketrygden. Det er i dag slik at man kan søke om slikt frivillig medlemskap når man flytter fra Norge. Det er mulig å søke om enten medlemskap av helsedelen eller pensjonsdelen (hvis man ikke allerede er alderspensjonist) eller begge to.
Konsekvensene av hva man søker om kan vise seg å bli store for enkeltmennesket - enten i form av manglende dekning, eller i form av store dobbeltutgifter.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Jeg er enig med representanten Wiborg i at det er viktig for enkeltmennesket å få korrekt informasjon om konsekvensene av at man velger å flytte fra Norge. Personer som skal flytte til utlandet, bør således søke å bringe på det rene hvilke konsekvenser dette vil få for dem, blant annet hva gjelder skatteregler og trygderegler, i god tid før avreise.
For å få kunnskap om de trygdemessige konsekvensene av en slik utflytting må man henvende seg til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som har ansvaret for informasjon som retter seg til publikum og den enkelte bruker. På NAVs nettsider, www.nav.no, finnes det en del informasjon om de trygdemessige konsekvensene av å flytte til utlandet. Ettersom det er vanskelig å tilpasse informasjon på nettsider til den enkeltes situasjon, vil den informasjonen man finner der nødvendigvis være av generell karakter.
Ved flytting til andre land kan den enkelte bli underlagt utenlandsk trygdelovgivning, og i tillegg har EØS-avtalen og andre trygdeavtaler Norge har inngått, bestemmelser om hvilket lands trygdelovgivning som skal gjelde i forskjellige situasjoner. Det vil for eksempel ikke være tilstrekkelig å gi informasjon kun om det norske regelverket for frivillig medlemskap, dersom internasjonale eller utenlandske regelsett medfører trygdemessige konsekvenser for den enkelte.
Det følger av dette at dersom NAV skal kunne gi enkeltindivider korrekt og relevant informasjon, er det en forutsetning at den enkelte tar kontakt med NAV i god tid før flytting og oppgir alle fakta ved utenlandsoppholdet.