Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:757 (2015-2016)
Innlevert: 15.03.2016
Sendt: 15.03.2016
Besvart: 29.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Sjøtrafikksentralen i Brevik ble opprettet i forbindelse med industrianleggene i Grenland og har en viktig rolle i å kontrollere og følge med på skipene som skal inn og ut av havnene i Grenland. Denne tjenesten er viktig for tryggheten på sjøen. I forbindelse med gjennomgangen Kystverket har gjort for sikkerheten på sjøen har et av forslagene vært å slå sammen sjøtrafikksentralene i Brevik og Horten.
Har statsråden nå vurdert forslagene fra etaten, og ser han for seg en sammenslåing eller vil han opprettholde dagens struktur?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil understreke at det overordnede målet til regjeringen er å redusere risikoen for ulykker og sikre trygg ferdsel for skipsfarten. I tråd med regjeringens politiske plattform, utarbeides det nå en stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Meldingen vil analysere utviklingen i risiko forbundet med sjøtransport frem mot 2040, og vurdere om de forebyggende tiltakene og beredskapen må styrkes for å håndtere fremtidens utfordringer.
Kystverkets fagfolk har gjennomført en rekke utredninger for å gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for stortingsmeldingen. Organisering og lokalisering av Kystverkets sjøtrafikksentraler har vært et av mange utredningstema. Sjøtrafikksentralene er i dag lokalisert i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø. Med unntak av sjøtrafikksentralen i Vardø, er tjenesten brukerfinansiert gjennom sikkerhetsavgifter (ca. 90 mill. kroner i 2015). Driftskostnadene for sjøtrafikksentraltjenesten er i år ca. 110 mill. kroner. Utgangspunktet for utredningen er at sjøtrafikksentralene er viktige for sjøsikkerheten i norske farvann. De skal bidra til effektiv trafikkavvikling, og oppdage og avverge potensielt farlige situasjoner slik at liv, helse og miljø sikres. Utredningen vurderer ulike alternativer til dagens organisering og lokalisering av sjøtrafikksentralene, med hensyn til både sikkerhet og kostnadseffektivitet.
Et av alternativene som er utredet, er å slå sammen sjøtrafikksentralene i Brevik og Horten, og å lokalisere den sammenslåtte sentralen i Horten. Dette alternativet kommer best ut i den samfunnsøkonomiske vurderingen, hovedsakelig på grunn av potensial for bemanningsreduksjoner og tilhørende reduksjon i driftskostnader. De potensielle besparelsene i driftskostnader er anslått til omtrent 4,5 mill. kroner årlig. De øvrige alternativene som er vurdert, er anslått å gi svært begrensede kostnadsbesparelser.
Etter at Kystverkets utredning ble offentliggjort, har saken fått stor oppmerksomhet i Grenlandsområdet. På denne bakgrunn avholdt statssekretær Reynir Johannesson et møte med lokale politikere, næringsliv, fagorganisasjoner og Kystverket for å høre deres synspunkter på sjøtrafikksentralen i Brevik. Næringslivet i Grenland, som indirekte betaler for driften av sjøtrafikksentralen gjennom sikkerhetsavgiften som pålegges skipene i området, ønsker å beholde sjøtrafikksentralen av hensyn til sikkerheten ved sjøtransporten forbundet med den petrokjemiske industrien. Det er planlagt betydelige utvidelser i industriaktiviteten i området, og sjøtrafikksentralen i Brevik anses som en viktig forutsetning for god sikkerhet.
Organiseringen og lokaliseringen av sjøtrafikksentralene er vurdert med utgangspunkt i Kystverkets utredning og innspillene fra næringslivet. På bakgrunn av det begrensede potensialet for kostnadsreduksjoner og det lokale næringslivets sterke ønske om å beholde sjøtrafikksentralen, er det besluttet at sjøtrafikksentralen i Brevik ikke slås sammen med sjøtrafikksentralen i Horten, og at dagens lokalisering av sjøtrafikksentralene opprettholdes.