Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:760 (2015-2016)
Innlevert: 15.03.2016
Sendt: 16.03.2016
Besvart: 08.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at innsigelsen trekkes?

Begrunnelse

Under overskriften «Gunnar nektes å renovere boden» i Avisa Nordland den 15. mars vises det til at en som ville renovere en bod fra 1957 ble stoppet av kommunen.
Bakgrunnen for dette er at boden ligger i nærheten av en fylkesvei, og veivesenet har kommet med innsigelser. Samtidig har en utbygger fått bygge en stor blokk rett ved siden. I 2002 fikk personen det gjelder tillatelse til å bygge garasje med samme avstand til fylkesveien. I tillegg er det verd å merke seg at veien det snakkes om, Fylkesvei 834, er vedtatt stengt ved Mælen for flere år siden, og trafikken flyttes ned til Leira.
I samme artikkel sier plansjef i Bodø Kommune, Knut Hernes, at vegvesenet har kommet med innsigelser og det vektlegges av oss.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil vise til at Statens vegvesen i denne saken har gitt en faglig uttalelse til Bodø kommune. Uttalelsen er gitt i forbindelse med høring på søknad om dispensasjon fra den gjeldende reguleringsplanens byggegrense for oppføring av en utebod. Jeg presiserer at det altså ikke dreier seg om en innsigelse etter plan- og bygningsloven.
I uttalelsen frarådet Statens vegvesen Bodø kommune å gi dispensasjon. Ifølge Statens vegvesen var begrunnelsen for deres vurdering at det er planlagt detaljregulering av Nordstrandveien som en trafikksikker forbindelse for gående og syklende, og mulige arealbehov som følge av disse planene.
Jeg er enig i at det fremstår rart at en grunneier ikke får lov til å bygge en utebod på sin eiendom samtidig som en dobbeltgarasje er tillatt oppført på samme eiendom, like nært veien som uteboden, i 2002.
Samtidig fremstår det urimelig strengt dersom det er lite sannsynlig at det vil bli gjort store endring i infrastrukturen, spesielt tatt i betraktning at det allerede er flere byggverk like nært eller nærmere veien som boden planlegges satt opp, i samme område. Sakens forhold tatt i betraktning anser jeg ikke Statens vegvesens uttalelse som overstyrende for Bodø kommunes egne prioriteringer, siden det er Bodø kommune som selv har lagt premissene for planene. Man vil oppnå en vanskelig form for sirkelargumentasjon dersom en kommune gir føringer som Vegvesenet legger til grunn i sin uttalelse, og som kommunen deretter bruker som selvstendig argument mot sine innbyggere.