Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:780 (2015-2016)
Innlevert: 18.03.2016
Sendt: 18.03.2016
Besvart: 01.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): I Stavanger Aftenblad 17. mars roser stortingsrepresentant Tvedt Solberg (Ap) statsrådens innsats innenfor vedlikehold, men hevder: "Samtidig ligger han bak ambisjonene på mange andre områder", uten at dette forsøkes begrunnet.
Hvordan ligger regjeringen an vedrørende gjennomføring av Nasjonal Transportplan, og hvordan lå rød-grønn regjering an på tilsvarende tidspunkt i 2013?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet (SD) har funnet tilbake til hva som var status for oppfølgingen av de økonomiske rammene i Nasjonal transportplan (NTP) etter tre år for perioden 2010-2013, dvs. under Regjeringen Stoltenberg II, og for perioden 2014-2017, dvs. under Regjeringen Solberg. Oppfølgingstabellene regnes alltid i faste priser, her i henholdsvis 2012-kr og 2016- kr.
De økonomiske rammene i NTP 2014-2017 ligger på et langt høyere nivå enn i NTP 2010-2013. Omregnet til 2016-kr ligger samlede rammer til Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) om lag 13,3 mrd. kr høyere per år i NTP 2014-2017 enn i NTP 2010-2013, om lag 7,4 mrd. kr for SVV og om lag 5,9 mrd. kr for JBV. Det er da også tatt hensyn til tekniske budsjettendringer.
Etter tre år av planperioden lå oppfølgingen av NTP 2010-2013 om lag 1,2 mrd. kr under den langt lavere planrammen for de to dominerende etatene i NTP SVV og JBV. Oppfølgingen for jernbaneinvesteringene etter tre år var på 67 pst., om lag 1,6 mrd. kr under planrammen. Veginvesteringene etter tre år lå om lag 2,1 mrd. kr under planrammen. Regjeringen Stoltenberg økte bevilgningene til transportinfrastruktur 2010-2013 målt mot tidligere transportplaner, men fra et mye lavere nivå.
Oppfølgingen av NTP 2014-2017 etter tre år under Regjeringen Solberg gir et annet bilde. Etter tre år av planperioden er planrammen overoppfylt med om lag 3 mrd. kr for ordninger som kan defineres inn i NTP. Satsingen på jernbanen/kollektivtransport har blitt løftet opp til et vesentlig høyere nivå under Regjeringen Solberg. Etter tre år av planperioden ligger bevilgningene til JBV over 3,5 mrd. kr over planrammen, investeringene alene ligger over 2 mrd. kr høyere. Bevilgningene til belønningsordningen ligger 780 mill. kr over planrammen som tilsvarer klimaforliket.
Etter tre år av planperioden ligger bevilgningene til SVV under planrammen, i all hovedsak riksveginvesteringene, mens innsatsen på vedlikehold er kraftig oppjustert og ligger om lag 900 mill. kr over planrammen. Regjeringen har imidlertid prioritert betydelig mer ressurser på fylkesvegnettet der bevilgningene etter tre år ligger om lag 1,4 mrd. kr over planrammen.
Regjeringens viktigste nye grep i vegsektoren er opprettelsen av vegutbyggingsselskapet Nye Veier AS. Selskapets oppdrag er bl.a. å sørge for raskere og mer kostnadseffektiv utbygging av tildelt portefølje. Gjennom lovet opptrapping av bevilgningene til Nye Veier AS, har Regjeringen ambisjoner om å overoppfylle også rammene i NTP for vegformål for perioden 2014-2017.