Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:798 (2015-2016)
Innlevert: 29.03.2016
Sendt: 29.03.2016
Besvart: 01.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil staten bidra til eller stille seg positiv til at det blir NAV-tjenester flere steder i en eventuell ny Jæren kommune?

Begrunnelse

Jæren kommune vil få i underkant av 60 000 innbyggere.
Det vil være interessant å få vite hvilke kommuner som har mer enn ett NAV-kontor.
Det vil også være interessant å få vite om det finnes NAV-kontorer som bare tilbyr enkelte statlige "NAV-tjenester" eller som har annen organisering som innebærer at det tilbys NAV-tjenester uten at kontoret er et fullverdig NAV-kontor.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Etablering og drift av NAV-kontor skjer gjennom et lovfestet avtalebasert samarbeid mellom Arbeids- og velferdsetaten og den enkelte kommune ev. interkommunale samarbeid, jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven §§ 13 og 14 hvor det bl.a. heter at

-Arbeids- og velferdsetaten og kommunene skal ha felles lokale kontorer som dekker alle kommuner.
-Kontoret skal opprettes ved avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen. Avtalen skal inneholde bestemmelser om lokalisering og utforming, organisering og drift av kontoret, hvilke kommunale tjenester som skal inngå i kontoret, og hvordan kontoret skal samhandle med representanter for kontorets brukere og kommunens øvrige tjenestetilbud.
-Hvis kommunen delegerer sin myndighet til et interkommunalt organ eller en vertskommune, kan avtalen inngås med dette organet eller vertskommunen.

Offentlige tjenester vil i stadig større grad bli digitalisert. Arbeids- og velferdsetaten har etablert flere digitale systemløsninger med avanserte selvbetjente brukerdialoger og høy grad av automatisert saksbehandling. I strategien for den videre IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten er det foreslått å videreføre dette arbeidet, jf. Prop. 67 S (2015–2016) Oppstart av Prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten. Økt digitalisering sammen med bedre tjenester på telefon vil endre mange brukeres behov for å oppsøke NAV-kontoret for å få informasjon om tjenester og sin sak. Disse endringene vil ha betydning for hvordan Arbeids- og velferdsetaten og kommunene i framtiden best kan organisere NAV-kontorene.
I dag finnes det ulike modeller for hvordan NAV-kontorene er organisert. De største byene, Oslo og Bergen har NAV-kontor i hver bydel, mens for eksempel fem kommuner i Trøndelag har gått sammen om å ha ett NAV-kontor, NAV Værnes. NAV Værnes er én organisatorisk enhet, men NAV Værnes gir fortsatt tjenester til brukerne i hver enkelt kommune gjennom avdelingskontor.
Ved kommunesammenslåinger må det inngås en ny avtale mellom den sammenslåtte kommunen og Arbeids- og velferdsetaten. Det vil være opp til det lokale samarbeidet å avgjøre om arbeids- og velferdsforvaltningen vil gi tjenestene fra ett eller flere steder i kommunen.