Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:800 (2015-2016)
Innlevert: 29.03.2016
Sendt: 29.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden sikre at det er forsvarlig og reell beredskap ved de definerte skjermingsobjektene, og andre kritiske objekter som ansees som terrorutsatt?

Begrunnelse

VG skrev 25/5 -2014 at 17 objekter som kan være spesielt utsatt som terrormål (skjermingsverdige objekter) ikke har den nødvendige beskyttelse.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for å følge opp forskrift om objekt-sikkerhet i sivil sektor. Regelverket bidrar til en tverrsektoriell tilnærming til utvelgelse og beskyttelse av skjermingsverdige objekter, som i henhold til sikkerhetsloven har avgjørende nasjonal betydning. Fagdepartementene er ansvarlige for å følge opp at sektorens virksomheter identifiserer og foreslår funksjoner og systemer som skal klassifiseres som samfunnskritiske i henhold til objektsikkerhetsregelverket.
Det er objekteierne som har ansvaret for sikring av bygg og anlegg som kan være spesielt utsatt for terrorangrep, spionasje og sabotasje. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har ansvar for å ha en nasjonal oversikt over skjermingsverdige objekter, føre tilsyn, og gi råd og veiledning. NSM fører regelmessig tilsyn med at sikkerheten tilfredsstiller de krav som stilles ved skjermingsverdige objekter.
Politidirektoratet har ansvaret for oppfølging av Instruks om sikring av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politi i fred, krise og krig for sivile objekter. Videre har Politidirektoratet ansvar for å følge opp politidistriktenes gjennomføring av instruksen. Politimesteren er ansvarlig for planlegging av objektsikring i eget distrikt.
Jeg er opptatt av at både NSM og Politidirektoratet leverer resultater i henhold til det som er fastsatt av Stortinget. Sikring av skjermingsverdige objekter og beredskap ved disse er således en del av styringsdialogen mellom departementet og direktorat.
Justis- og beredskapsdepartementet informerte i desember 2014 NSM om at samtlige virksomheter i justissektoren har rapportert at skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet. Til tross for at noen av sikringstiltakene er midlertidige i påvente av permanente tiltak er jeg veldig fornøyd med det arbeidet som er utført.
Jeg er nylig blitt kjent med at det i forbindelse med sikring av objekter med bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politi fortsatt gjenstår en del arbeid knyttet til blant annet fastsettelse av kriterier for hvilke objekter som skal prioriteres i situasjoner hvor ressurser til både Forsvar og politi utfordres. Departementene vil følge dette opp i styringsdialogen med Forsvaret og politiet..

Tilleggssvar fra statsråden til skriftlig spørsmål nr 800 29. april 2016:

Jeg viser til spørsmål nr. 800 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Hårek Elvenes. Etter å ha fått mer informasjon om saksforholdet, ønsker jeg å orientere Stortinget nærmere om det pågående arbeidet med sikring av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet.
Som jeg skriver i mitt svar på skriftlig spørsmål nr 800, er jeg gjort kjent med at etterlevelsen av Instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ikke er tilfredsstillende, etter at Riksrevisjonen har gjennomgått deler av dette feltet.
Objektsikring er et viktig og prioritert område, som er av stor betydning for samfunns-sikkerhetsarbeidet. Jeg mottok den 18.4.16 en plan fra Politidirektoratet for den videre oppfølgingen og iverksettingen av tiltak som skal sikre at direktoratet etterlever instruksen.
Departementet vil presisere overfor direktoratet at skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven skal prioriteres. Dette innebærer at det skal utarbeides sikringsplaner og utpekes sikringsstyrker for hver av disse objektene. Planene som utarbeides skal være dynamiske og ha en klar prioritering av hvilke objekter som skal sikres ved ulike scenarier. Det skal også gjennomføres jevnlige øvelser i politidistriktene hvor bistand av sikringsstyrker fra Forsvaret øves.
Departementet vil gjennom styringsdialogen med direktoratet sikre at tiltak blir iverksatt og fulgt opp.