Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:801 (2015-2016)
Innlevert: 29.03.2016
Sendt: 29.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden følge opp at politietaten driver sin virksomhet innenfor regelverket for økonomistyring i staten, og at styringssystemene har en kvalitet som sikrer dette?

Begrunnelse

Politiforum skriver 21.03 16 om en rekke ansatte i politiet som i 2015 har fått etterbetalt lønn grunnet feilberegning av lønn i 2013.
Sitat fra POD driftsanalyse for 2002-2008: «Oppsummert er det slik at etaten i analyseperioden ikke har hatt dataløsninger som gir mulighet for måling og sammenlikning av data knyttet til personalressurser. Det har heller ikke vært noen kopling mellom mål og personalressurser sett opp mot de aktivitetene etaten utfører». SAP er videre tatt i bruk som lønns- og personaldatasystem uten er det er noen kopling til personalplanleggingssystemet (TTA).

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Bestemmelser om styring og kontroll av underliggende virksomheter er fastsatt i Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Justis- og beredskapsdepartementet fastsatte 18.12.2012 Hovedinstruks til Politidirektoratet om økonomi- og virksomhetsstyring i Politidirektoratet og i politi- og lensmannsetaten.

Jeg legger til grunn at Politidirektoratet driver sin virksomhet innenfor regelverket for økonomistyring i staten, og at eventuelle feil og mangler raskt rettes opp.

Jeg følger primært opp Politidirektoratet gjennom etatsstyringsdialogen. I tillegg er det tett kontakt mellom departementet og direktoratet i en rekke saker og på en rekke områder. Det som er viktig for meg er å forsikre meg om at Politidirektoratet har et godt internkontrollsystem som kan korrigere feil.
Politidirektoratet arbeider med en rekke forbedringsområder, både som en del av gjennomføring av nærpolitireformen, og som en del av etatens kontinuerlige forbedrings- og utviklingsprosess. Av viktige tiltak som det nå arbeides med, kan nevnes:

- Etablering av en felles lønns- og regnskapsenhet for politiet.
- Styrking av styringsfunksjonene i Politidirektoratet og internt i politidistriktene.
- Oppdatering og utvikling av interne styrings- og kontrollprosesser (blant annet gjennom en ny veileder for virksomhetsstyring).
- Standardisering av tjenesteplanleggingen og tjenesteplanleggingsfunksjonene i politidistriktene, samt harmonisering av regel- og avtaleverk.
- Etablering av internrevisjonsfunksjon i politiet.

Det arbeides også med å utvikle en langsiktig plan for forvaltning og utvikling av politiets systemløsninger knyttet til ressurs- og virksomhetsstyring.
I begrunnelsen for spørsmålet er det bl.a. vist til Politiforum, der det framgår at en rekke ansatte har fått etterbetalt lønn grunnet feilberegning av lønn. Jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet at dette ikke knytter seg til feil i politiets regnskaps- og lønns-systemer, men forskjellig lokal tolkning og anvendelse av regelverket som utløser lønn og godtgjørelser. Samlet utgjør dette ifølge Politidirektoratet ca. 420 000 kroner.
I begrunnelsen for spørsmålet vises det også til Politidirektoratets driftsanalyse for 2002-2008. I dag har etaten et felles lønns- og personalsystem (SAP), som gir bedre grunnlag for måling og sammenlikning av data knyttet til personalressurser. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er leverandør av systemet. Dette er en felles statlig løsning for behandling av personal- og lønnsdata basert på det statlige avtaleverket. Kobling mellom SAP og personellplanleggingssystemet (TTA) ivaretas i dag filbasert. Det vil si at informasjonen periodevis ajourføres mellom systemene.