Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:812 (2015-2016)
Innlevert: 30.03.2016
Sendt: 30.03.2016
Besvart: 07.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil kunnskapsministeren vurdere å justere regelverket for å imøtekomme disse bekymringene?

Begrunnelse

Innføringen av nye fraværsgrenser i videregående opplæring har vakt en del bekymring fra blant annet Elevorganisasjonen, som frykter at elever som av en eller annen årsak, for eksempel mobbing, psykiske plager, problemer hjemme eller annet, har vansker med å komme seg på skolen nå vil stå i større fare for å falle ut av skolen. Dersom utformingen av fraværsreglene gjør det vanskeligere for elever som sliter å gjennomføre skolen og motta vitnemål, vil hensikten med reglene ikke kunne sies å være oppfylt.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Elever i videregående opplæring har en lovfestet plikt til å møte frem og delta aktivt i opplæringen. Målet med fraværsgrensen er å få flere elever til å delta aktivt i undervisningen på skolen samt å redusere omfanget av skulking. Jeg har også registrert at flertallet på Stortinget, inkludert Arbeiderpartiet, er enige i at det bør innføres en fraværsgrense i videregående skole.
Det er forskriftsfestet en rekke unntak fra fraværsgrensen. Fraværsgrensen gjelder kun ubegrunnet og udokumentert fravær. Regelverket er fleksibelt og gir rom for at en elev som for eksempel har psykiske plager kan få nødvendige tilpasninger. Jeg vil også påpeke at skolene har en lovfestet omsorgsplikt overfor elevene. Skolene ser allerede i dag på høyt fravær som en risiko for frafall, og har ulike tiltak rettet mot dette. Fraværsgrensen gir skolene økt incentiv til å fange opp elever med fravær, og til å jobbe målrettet for økt tilstedeværelse.
Forslaget om å innføre en fraværsgrense i videregående opplæring var på bred offentlig høring i fjor. Et klart flertall av høringsinstansene, om lag 70 prosent, uttalte at de ønsket en fraværsgrense i videregående skole. Vi har gått grundig gjennom høringsinnspillene. Sektoren har fått god tid til å forberede seg på endringen. Det er ikke aktuelt å endre regelverket nå. Det vi derimot skal gjøre, er å gi god informasjon og veiledning til skoleeiere. Slik sikrer vi at unntakene blir kjent, og legger til rette for en riktig og rettferdig praksis i hele landet.