Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:823 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 08.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Det må være et mål å øke andelen trehus i Norge, og det må være et mål at elementene til slike hus blir bygd i Norge.
Kan næringsministeren medvirke til at Innovasjon Norges tilskuddsordninger blir brukt aktivt for å fremme en slik miljø- og klimavennlig utvikling, og er dette et element i regjeringens arbeid med bioøkonomi?

Begrunnelse

Flere aktører i Akershus har tatt en lederrolle i arbeidet med å utvikle bærekraftige bosettinger der mennesker kan bo, arbeide og leve innenfor rammen av såkalte økolandsbyer eller økosamfunn.
I Hurdal er det allerede bygget et første trinn i en økolandsby, og det planlegges en lignende landsby i Aurskog-Høland. Som en del av denne utviklingen pågår det et arbeid for å etablere en helnorsk, integrert verdikjede "fra tømmer til hus".

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Innovasjon Norge forvalter Nærings- og fiskeridepartementets bedriftsrettede virkemidler for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Selskapet tilbyr tjenester innenfor finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgivning. Innovasjon Norge tar på selvstendig grunnlag beslutning om hvilke prosjekter som skal tildeles støtte, innenfor de føringer som er gitt av Stortinget og selskapets oppdragsgivere. En viktig føring er at støtten skal være utløsende for prosjektene.
Regjeringen vurderer det som hensiktsmessig med bredt innrettede ordninger. Ved å ha åpne, landsdekkende ordninger uten bransjemessige eller geografiske føringer oppnås betydelig konkurranse om midlene. Det skal føre til at det er de kvalitativt beste prosjektene som mottar støtten.
Utviklingsprosjekter innen skog- og trevareindustrien kan, på lik linje med prosjekter innen andre bransjer, motta støtte fra Innovasjon Norge generelle og landsdekkende ordninger. Dette forutsetter at prosjektene møter de kriterier som er satt for de ulike ordningene og at prosjektene når opp i konkurransen om midlene.
Regjeringen har de siste årene styrket Innovasjon Norges generelle og landsdekkende ordninger. Gjennom denne satsingen, har alle prosjekter, uavhengig av bransje og geografi, fått styrket sine muligheter til å motta støtte fra flere av Innovasjon Norges ordninger.
En tematisk ordning som forvaltes av Innovasjon Norge og som kan være aktuell i denne sammenheng, er Trebasert Innovasjonsprogram. Ordningen finansieres over Landbruks- og matdepartementets budsjett, og skal bidra til å øke bruk av tre som materiale og til å øke lønnsomheten i hele verdikjeden. Alle bedrifter som arbeider for å økt bruk av tre gjennom nyskapende virksomhet er i målgruppen for hvem som kan motta finansiell støtte.
Regjeringen utarbeider nå en nasjonal bioøkonomistrategi. Strategien skal gi overordnede og langsiktige føringer for en nasjonal innsats innenfor bioøkonomien, og bidra til næringsutvikling og et grønt skifte. Strategien vil i utgangspunktet ha en sektorovergripende tilnærming, mens mer sektorspesifikke problemstillinger i hovedsak vil behandles i andre regjeringsdokumenter. I den forbindelse kan det nevnes at regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om skog- og trenæringen, der bruk av tremateriale til bygg vil være et tema.