Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:846 (2015-2016)
Innlevert: 04.04.2016
Sendt: 04.04.2016
Besvart: 11.04.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvor mye er det påløpte årlige skatte- og avgiftsnivået redusert siden regjeringen tiltrådte og hvor mye utgjør dette i tapte inntekter i snitt per dag på årsbasis når fullt innfaset?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Samlede skatte- og avgiftslettelser så langt under denne regjeringen er anslått til om lag 18,5 milliarder 2016-kroner. Når skattelettelsene er fullt innfaset (i 2016), anslås altså det årlige skattenivået fremover å være 18,5 mrd. kroner lavere enn før regjeringen tiltrådte.
Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen viste i sitt spørsmål i Stortingets muntlige spørretime 30. mars til at Arbeiderpartiet har påpekt at regjeringen har brukt 50 millioner kroner om dagen på skattekutt siden den inntok regjeringskontorene. Det medfører ikke riktighet. De samlede skatte- og avgiftslettelsene på om lag 18,5 mrd. kroner fordelt på de 897 dagene regjeringen hadde sittet frem til 30. mars utgjør om lag 21 mill. kroner per dag i skatte- og avgiftslettelser. Dersom man beregner hva det reduserte skattenivået, når 2016-nivået er fullt innfaset, utgjør daglig, betyr det om lag 50 millioner kroner lavere skatte- og avgiftsinnbetalinger per dag i et kalenderår fremover i tid.
Lavere skattesatser for selskaper og personer utgjør hovedtyngden av lettelsene. Når representanten Marthinsen setter skattelettelser opp mot nye arbeidsledige, må jeg bemerke at økte skatter verken fører til flere eller tryggere arbeidsplasser i de virksomhetene som rammes. Skattelettelsene stimulerer tvert i mot til økte investeringer og til sparing. Det er også blitt mer lønnsomt for de aller fleste å arbeide mer. Skattelettelsene er et vesentlig bidrag for å bedre omstillings- og vekstevnen i økonomien. Dynamiske virkninger av skatteopplegget bidrar til at en del av lettelsene over tid vil komme tilbake gjennom økte skattegrunnlag.