Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:850 (2015-2016)
Innlevert: 05.04.2016
Sendt: 05.04.2016
Besvart: 11.04.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at forsvaret i større grad bistår politiet i en krisesituasjon, i tråd med anbefalingene fra blant annet Gjørv-kommisjonen?

Begrunnelse

TV2 har avslørt at forsvarets helikopterstøtte til politiet ikke var tilfredsstillende under øvelsen Gemini 2015. Det er viktig at politiet samarbeider godt med forsvaret i en krisesituasjon, og at transportfunksjoner sikres.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 5. april 2016 med spørsmål fra stortings-representant Ulf Leirstein om hva forsvarsministeren vil gjøre for at Forsvaret i større grad bistår politiet i krisesituasjoner. Han viser til Gjørv-kommisjonen og en nyhetssak på TV2 om Øvelse Gemini 2015.
En av anbefalingene Gjørv-kommisjonen fremsatte var rettet direkte mot Forsvaret. Denne gjaldt, for det første, rask og effektiv helikopterstøtte til politiet som dimensjonerende oppgave for Forsvaret i forbindelse med terrorbekjempelse på norsk jord. For det andre anbefalte kommisjonen at det bør vurderes om Forsvaret skal ha ytterligere støtteoppgaver til politiet ved terrorangrep.
Forsvarets primæroppgave er militært forsvar, og er innrettet i tråd med det. Men det er grunnleggende at Forsvaret også kan gi bistand dersom politiet eller andre sivile myndigheter anmoder om det. I et samfunnssikkerhetsperspektiv kan økt operativ evne i Forsvaret for å håndtere de militære primæroppgavene også gi økt evne til å bistå politiet og andre med å ivareta samfunnssikkerheten. For eksempel kan en forbedring av Forsvarets evne til å håndtere militære angrep også kunne gi bedre evne til å bistå i terrorberedskapen.
Forsvarets helikopterberedskap til støtte for politiet er gradvis blitt styrket etter 22. juli 2011. Anbefalingen om å styrke helikopterstøtten til politiet er iverksatt blant annet ved at det nå er stasjonert to Bell-helikoptre på Rygge og to på Bardufoss for dette formålet. Fra 1. januar 2015 ble klartiden redusert fra to timer til én time begge steder. Helikoptrene på Rygge kan gi håndhevelsesbistand til politiet, dvs. bistand til politiet i skarpe situasjoner. Helikoptrene på Bardufoss kan gi alminnelig transportbistand. Bruk av Forsvarets helikopterressurser vil også bli tema i den kommende langtidsplanen for forsvarssektoren.
Det er avgjørende at politiets anmodninger om bistand behandles raskt i alle ledd. Jeg har derfor, i samråd med justis- og beredskapsministeren, delegert beslutningsmyndigheten for å innvilge håndhevelsesbistand med helikoptrene på Rygge, til sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter.
Øvelse Gemini er forsvarssjefens øvelse for å øve Forsvarets evne til å yte bistand til og samvirke med politiet i maritime kontraterror-operasjoner offshore. Fjorårets øvelse ble gjennomført som en uvarslet øvelse på alle nivåer, fra taktisk til strategisk nivå. Øvelsen viste at etterlevelse av fastsatte beredskapstider er tilfredsstillende hos de berørte enheter, samt en forbedring innen effektiv håndtering av bistandsanmodninger sammenlignet med tidligere øvelser. Samtidig avdekket øvelsen enkelte utfordringer, spesielt innen tilgjengeligheten på helikoptre og sertifiserte besetninger for maritime kontraterror-operasjoner.
Forsvaret og politiet har i samarbeid analysert erfaringene fra fjorårets Gemini-øvelse, og disse er viktige læringspunkter som inngår i grunnlaget for planleggingen av årets øvelse. De ble blant annet brukt på et felles kompetansehevingsseminar for de to sektorene i februar. Tilbakemeldingene fra seminaret var meget gode, og det var nyttige diskusjoner som bidro til en mer felles situasjonsforståelse om ressurser og problemstillinger. Jeg ser det som svært viktig at ulike erfaringer og oppfatninger kommer frem, slik at Øvelse Gemini bidrar til reell forbedring og utvikling av samarbeidet.
Forsvaret har som en av sine oppgaver å bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver. Innenfor rammene av gjeldende regelverk og prinsipper for sivilt-militært samarbeid kan alle Forsvarets tilgjengelige ressurser i utgangspunktet stilles til disposisjon, avhengig av politiets og øvrige sivile myndigheters behov i en krisesituasjon.
Det har de siste 15 årene vært prioritert å videreutvikle det sivil-militære samarbeidet innen totalforsvaret med særlig vekt på Forsvarets bistand til sivile myndigheter. Forbedrings-arbeidet fikk ytterligere aktualitet og prioritet gjennom myndighetenes oppfølging av terrorhandlingene 22. juli 2011.
Spesialstyrkenes evne til å bistå politiet i kontraterroroperasjoner er også styrket, ved at Marinejegerkommandoen i 2014 ble satt på nasjonal kontraterrorberedskap i tillegg til Forsvarets spesialkommando. For øvrig er Heimevernets innretting og oppgaver knyttet til objektsikring tydeliggjort, og bevilgningene er økt for å gi mer øving og bedre materiell.
Regelverk og prosedyrer er dessuten blitt forbedret, herunder oppdatering av bistandsinstruksen og nye bestemmelser i politiloven. Regjeringen har også satt ned et utvalg som skal utarbeide forslag til ny bistandsinstruks innenfor de nye lovrammene Stortinget har satt for Forsvarets bistand til politiet.
I tillegg er planverk oppdatert, og bedre koordinert mellom sivil og militær side.
Det har vært prioritert å øve mer målrettet på alle nivåer for forbedring av Forsvarets bistand. Dialogen mellom sivile og militære aktører har blitt styrket. Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten samarbeider tettere, bl.a. gjennom Felles kontraterrorsenter. Nasjonal sikkerhetsmyndighet og NorCERT er styrket for bedre å kunne koordinere håndteringen av IKT-angrep og forebyggende objektsikkerhet.
Den kontinuerlige videreutviklingen av Forsvarets evne til å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, ulykker, terroranslag og annen alvorlig kriminalitet vil fortsette. Det er en prioritert oppgave for regjeringen å gjøre Forsvaret ytterligere bedre i stand til å yte bistand. Dette vil derfor være et tema i Forsvarsdepartementets kommende langtidsplan for forsvarssektoren og i Justis- og beredskapsdepartementets kommende samfunnssikkerhetsmelding.