Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:863 (2015-2016)
Innlevert: 06.04.2016
Sendt: 06.04.2016
Besvart: 12.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Hvor mye ressurser, regnet både i antall årsverk og i kroner, er brukt så langt på å utvikle, følge opp og implementere forsøksordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen som per i dag kun er en ordning som omfatter 7 kommuner?

Begrunnelse

Statlig finansiert eldreomsorg har vært en kampsak for Frp i mange år, og Høyre har gått med på å gjennomføre et forsøk i en periode på tre år. Hensikten med forsøket er å teste ut om statlige tildelingskriterier og finansiering bidrar til økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere behovsdekning for innbyggerne. Forsøket var planlagt gjennomført i 20 kommuner. Per 6.4.16 er det kun 7 kommuner som vil delta i forsøket. Det er relevant for Stortinget å få opplyst hva slags ressurser som så langt er brukt og hvor mye ressurser som vil brukes i oppfølging av det videre arbeidet med prosjektet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Stortinget bevilget i Saldert budsjett for 2015 20 mill. kroner til forsøket. Bevilgningen ble redusert med 11 mill. kroner i behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2015 grunnet senere oppstartstidspunkt enn opprinnelig lagt opp til. Ved utgangen av 2015 var det et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner på posten. Det ble derfor totalt benyttet 6,6 mill. kroner til planlegging og tilrettelegging for gjennomføring av forsøket i 2015, grunnet senere oppstart av forsøket.
Stortinget har i Saldert budsjett for 2016 bevilget 15 mill. kroner til planlegging, gjennomføring og følgeevaluering av forsøket. Forsøket starter opp 1. mai 2016.