Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:868 (2015-2016)
Innlevert: 06.04.2016
Sendt: 07.04.2016
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 13.04.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke initiativ vil regjeringen ta for å styrke og koordinere gründeropplæring for migranter i Norge, slik at de kan bygge et bærekraftig næringsliv når de kommer tilbake til sine hjemland?

Begrunnelse

Dette er et spørsmål som også ble berørt under interpellasjonen fra undertegnede til statsministeren 15. mars i år. Men det er et behov for videre konkret oppfølging.
Migranter i Norge har et behov for å tilegne seg kompetanse som kan komme til nytte når man vender tilbake til eget hjemland. Det kan for eksempel dreie seg om hvordan man etablerer og drifter en bedrift og samtidig utnytter ny teknologi som brukes i Norge.
Kompetanse om produksjon av elektrisitet fra fornybar energi, rensing av vann og kloakk, samt avfallsbehandling, er eksempler nyttig kunnskap på store miljøutfordringer i mange utviklingsland.
En satsing på slik kompetansebygging er viktig for å bidra til økonomisk utvikling, etablering av arbeidsplasser, og i arbeidet med å nå viktige miljømål i ulike utviklingsland.
Vi registrerer at det er en betydelig etterspørsel etter slik kompetansebygging i Norge, men at tilbudet er lite eller dårlig koordinert.
En styrket gründeropplæring for migranter i Norge vil være et viktig bidrag i oppfølgingen av vår næringslivssatsing i utviklingsland, og for å ta de globale miljøutfordringene på alvor.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Regjeringen har, som kjent, allerede et omfattende tilbud til gründere gjennom det offentlige virkemiddelapparatet. Dette tilbudet står til disposisjon også for innvandrere som vil etablere bedrift. Samtidig er det behov for at flere av virkemidlene for entreprenørskap som allerede finnes, synligjøres bedre for innvandrerbefolkningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennom oppdragsbrevet for 2015 bedt Innovasjon Norge om å gjøre en særskilt innsats for å få flere med innvandrerbakgrunn blant søkerne til deres programmer. Departementet har videre gitt Innovasjon Norge i oppdrag å videreføre arbeidet med utprøving av flere arbeidsmetoder og tilnærminger for bedre å nå frem til innvandrerbefolkningen.
Fylkeskommunene og kommunene har en viktig rolle for å bidra til, og legge til rette for entreprenørskap og verdiskapning regionalt og lokalt. Kommunene også en viktig rolle når det gjelder integreringen av nyankomne innvandrere.
Fra 2014 innførte regjeringen en tilskuddsordning, Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere, hvor kommuner og fylkeskommuner kan søke støtte til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring. Formålet er å tilrettelegge bedre for etablerervirksomhet for innvandrere. Ordningen administreres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I tildelingen av midler legges det blant annet vekt på tilbud som inneholder tilpasset informasjon, opplæring, veiledning, oppfølging og nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift og formidling av gode resultater og metoder til andre (fylkes)kommuner. I 2016 ble det satt av 6,2 mill. kroner til tilskuddsordningen i Prop 1 S (2015-2016). Midlene ble tildelt for prosjektvirksomhet i fylkeskommunene Buskerud, Telemark, og Rogaland, samt til kommunene Oslo bydel 10 Grorud, Bergen og Surnadal.
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV) er et etablerersenter som skal bidra til økt gründeraktivitet og verdiskapning blant innvandrere i fylkene Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark og Østfold. NSFV tilbyr kursprogrammer, nettverksaktiviteter og individuell rådgivning til potensielle gründere. Senteret eies av Buskerud fylkeskommune. Fram til 2015 hadde i alt 831 personer deltatt i NSFVs etablererprogrammer eller fått rådgivning om bedriftsetablering. Av disse har 171 personer etablert egne foretak, hvorav 43 prosent kvinner.
I 2016 mottok fylkeskommunen 3,5 millioner kroner fra tilskuddsordningen for etablereropplæring for innvandrere for blant annet å videreutvikle NSFVs virksomhet som et nasjonalt kompetansesenter for etablererveiledning for innvandrere.
Regjeringens gründerplan «Gode ideer - framtidens arbeidsplasser» presenterer regjeringens politikk for å fremme flere gode gründere og flere lønnsomme oppstartsbedrifter. Den formidler regjeringens langsiktige visjoner og kommer med konkrete tiltak, blant annet for å fremme større mangfold blant gründere. Blant annet lanseres Vekst, et spisset mobiliseringstiltak for å fremme lovende gründere fra grupper som er underrepresentert blant norske gründere, slik som innvandrere.
Andre tiltak som kan være relevant å nevne fra regjeringens gründerplan er:

- En fasttrackordning for særlig lovende utenlandske gründere – Start in Norway.
- Digitalisering av Innovasjon Norges gründertjenester. Virkemiddelapparatet skal være tilgjengelig for ambisiøse gründere uavhengig av kjønn, nasjonalitet, alder og etnisk tilhørighet. Alle tjenester skal være tilgjengelig på engelsk.

Fra 2014 innførte regjeringen også tilskuddsordningen Tilskudd til mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn. Ordningen administreres av IMDi. Formålet med tilskuddsordningen er at flere personer med innvandrerbakgrunn får bruke kompetansen sin ved at virksomheter etablerer mentor- eller traineeordninger for denne gruppen. Gjennom slike ordninger kan personer med innvandrerbakgrunn få mulighet for innpass i arbeidslivet, karriereutvikling og bedre bruk av egen kompetanse, samt å styrke sine nettverk og få innsikt i nye arbeidsområder og virksomheter. Samtidig kan virksomheter bli tilført ny kunnskap og nye erfaringer. Målgruppe for tilskuddsordningen er virksomheter i privat eller offentlig sektor som har, eller som ønsker å etablere mentor- eller traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn.
Det ble satt av 3,7 millioner kroner til denne tilskuddsordningen i Prop 1 S (2015-2016). Midlene ble tildelt til 8 prosjekter, blant annet til NHOs prosjekt Global Future og Virkes prosjekt Seema. Ifølge IMDi er det en stor variasjon både i omfanget av tiltakene og type prosjekter og tiltak som får støtte. Det er gitt tilskudd til både private og offentlige virksomheter for mentor- og traineeordninger som retter seg mot personer med ulik grad av utdanning og arbeidserfaring.
Norge har et bredt tilbud som gjør det mulig for ambisiøse innvandrere å starte egen bedrift. De som skaffer seg denne kompetansen vil ha kunnskap de også kan ta i bruk ved retur til opprinnelseslandet.