Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:869 (2015-2016)
Innlevert: 07.04.2016
Sendt: 07.04.2016
Besvart: 19.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Legemiddelvalg må baseres på medisinske og ikke økonomiske hensyn pga. ulike finansieringsordninger. Det norsk utviklede Xofigo blir finansiert over det enkelte sykehus budsjett, mens de to andre legemidlene for denne pasientgruppen, finansieres over H-reseptordningen. Bakgrunnen er at Xofigo injiseres
poliklinisk, mens de to andre er i tablettform. Resultatet er at det norske alternativet velges bort av økonomiske grunner.
Vil ministeren sikre likebehandling og sørge for at Xofigo innlemmes i H-reseptordningen?

Begrunnelse

Det norsk utviklede legemiddelet Xofigo brukes i behandling av pasienter med prostatakreft og spredning til skjelett. I statsbudsjettet for 2016 endret regjeringen finansieringssystemet for nukleærmedisin. Finansieringen ble endret fra refusjon gjennom Folketrygden, til et system med forutbestemte satser for aktivitetsbasert tilskudd, og helseforetakene fikk styrket basisbevilgning med 51,7 millioner.
Det påvirker valg av legemidler når kostnaden for det ene alternativet blir belastet sykehuset direkte, mens andre alternativ for samme pasientgruppe blir belastet det regionale helseforetaket. Forskjellen skyldes at det ene alternativet injiseres mens de andre er i tablettform og er derfor innlemmet H-reseptordningen.
Legemidler som er metodevurdert og anbefalt helse økonomisk gjennom grundige nasjonale undersøkelser må sikres lik finansiering når de tilbys samme pasientgruppe.
Ved helseforetak-resept (H-resept) har de regionale helseforetakene finansieringsansvaret. De to andre legemidlene som brukes i behandling av prostatakreft med spredning til skjelett er innlemmet i H-reseptordningen. Det gjelder blant annet Xtandi og Zytiga.
Priskonkurranse mellom likeverdige legemidler kan oppnås gjennom anbud i sykehusene. Slik systemet er i dag blir det en uheldig vridning som er kontraproduktiv og ikke basert på klinisk praksis.
Helse og Omsorg21 har en målsetting om å bygge opp en nasjonal helseindustri. Det er en lang prosess for å forske frem og utvikle og få godkjent legemidler, og møte slik snubletråder når legemidlet er tatt i bruk.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representanten spør om jeg vil sørge for at Xofigo innlemmes i H-reseptordningen. Svaret er nei. H-reseptordningen gjelder rekvirering og utlevering av legemidler til bruk utenfor sykehus som finansieres av et regionalt helseforetak. Xofigo er et radioaktivt legemiddel som ifølge preparatomtalen kun skal administreres og håndteres av personer autorisert til å håndtere radiofarmaka i egnede kliniske omgivelser. På grunn av radioaktiviteten er det strenge krav til oppbevaring, ved at hetteglasset må oppbevares i en blykrukke og i overensstemmelse med nasjonale retningslinjer for radioaktivt materiale. De alternative legemidlene som er nevnt i spørsmålets begrunnelse er ikke radioaktive og er i tablett-/kapselform som kan tas av pasienten selv. Disse er i H-reseptordningen.
Fra 1. januar i år ble aktivitetsbasert finansiering av nukleærmedisin lagt om. Aktivitetsbasert refusjon for nukleærmedisinske undersøkelser består nå av to deler: Refusjon for selve prosedyren og refusjon for radiofarmakum (det radioaktive sporstoffet som anvendes). Før omleggingen ble radiofarmaka refundert etter regning – dvs. 100 pst. aktivitetsbasert finansiert. Etter omleggingen ble dette erstattet med forutbestemte satser, etter gjeldende sats for aktivitetsbasert tilskudd. Omleggingen fra 1.januar innebærer altså at også nukleærmedisin inklusiv radiofarmaka underlegges den samme hovedmodell for finansiering som øvrig spesialisthelsetjeneste (blandingsmodellen mellom ramme og stykkpris).
Kostnadene til legemidler i H-reseptordningen inkluderes vanligvis i Innsatsstyrt finansiering (ISF). Disse legemidlene underlegges således også den samme hovedmodell for finansiering som øvrig spesialisthelsetjeneste (basis og aktivitetsbasert finansiering). Det vil typisk ta et år mellom det tidspunkt et legemiddel er inkludert i H-reseptordningen til ISF-ordningen er oppdatert. I denne perioden må legemiddelet finansieres gjennom de regionale helseforetakenes basisbevilgninger.
Når finansieringsansvaret for legemidler blir overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene gjennom ordningen med h-resept har det bl.a. ligget til grunn et prinsipp om at ulike finansieringsordninger (folketrygden, aktivitetsbasert finansiering rettet mot sykehusene) kan føre til at legemiddelvalg baserer seg på økonomiske og ikke medisinske hensyn. Både h-reseptordningen og aktivitetsbasert finansiering av nukleærmedisin medfører at medikamentkostnader underlegges den samme hovedmodell for finansiering som øvrig spesialisthelsetjeneste.