Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:874 (2015-2016)
Innlevert: 07.04.2016
Sendt: 08.04.2016
Besvart: 14.04.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Er statsråd Sanner, som ansvarlig for regjeringens arbeidsgiverpolitikk i staten, enig i Keshvaris utsagn?

Begrunnelse

Ytringsfriheten er forankret i Grunnloven og i menneskerettighetene. I arbeidsforhold har man i tillegg en lojalitetsplikt, men denne plikten går ikke lenger enn det som er nødvendig for arbeidsforholdet. Ingen arbeidsgivere kan avgrense sine ansattes ytringer bare fordi de er ubekvemme. Men det er ikke nok at loven sier dette. Vi må i tillegg bygge en kultur for ytringsfrihet. Der det er takhøyde på arbeidsplassen, for intern kritikk. Der folk ikke trenger å være redd for posisjonen sin fordi om de sier fra.
For å få til bedre styring og ledelse i staten, har kommunal- og moderniseringsministeren etablert et program der det sentrale er mindre detaljstyring og mer tillit til lederne i staten.
I påsken fikk UDIs direktør Frode Forfang refs av stortingsrepresentant fra regjeringspartiet Fremskrittspartiet Mazyar Keshvari. Keshvari uttalte til Klassekampen at Forfang «bør konsentrere seg om jobben sin her i Norge framfor å opptre som en utenrikspolitisk kommentator».

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerett i et fritt og demokratisk samfunn. Jeg er enig med stortingsrepresentanten Håheim i at vi skal bygge opp en kultur for ytringsfrihet på arbeidsplassene, der det er takhøyde for debatt og kritikk. Mitt departement har gitt ut "Etiske retningslinjer for statstjenesten", der ansattes ytringsfrihet er et sentralt tema. Her uttrykkes det bl.a. klart at:

"Av hensyn til allmennhetens krav på innsyn og informasjon, er det viktig at statsansatte med sine sakkunnskap har adgang til å formidle et kritisk og kompetent perspektiv i samfunnsdebatten. Innenfor taushetspliktens rammer har statsansatte anledning til å uttale seg på deres eget fagfelt, selv om lojalitetsplikten til virksomheten her kan sette snevrere grenser for ytringsfriheten."

Hvilke grenser lojalitetsplikten setter for ansattes rett til å uttale seg om egen virksomhet må vurderes konkret, men det er helt klart at terskelen skal være høy. Sivilombudsmannen har tatt opp dette spørsmålet med mitt departement på bakgrunn av hans gjennomgang av ansattes ytringsfrihet i kommunal og statlig sektor. For statens vedkommende konkluderer Sivilombudsmannen med en anbefaling om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet bør revidere de etiske retningslinjene for statstjenesten.
Som et ledd i å følge opp Sivilombudsmannens anbefaling har jeg nå satt i gang arbeidet med en gjennomgang av de etiske retningslinjene for statstjenesten, bl.a. for å klargjøre ansattes ytringsfrihet i statlige virksomheter.