Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:879 (2015-2016)
Innlevert: 07.04.2016
Sendt: 08.04.2016
Besvart: 15.04.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): I Klassekampen den 23. mars kom sjef for radiodistribusjon Petter Hox med en oppsiktsvekkende innrømmelse om at DAB-dekningen er langt dårligere enn FM, og at dette går ut over distriktene. Stortinget fastslo at utbygging av DAB ikke skulle gi et dårligere tilbud enn dagens FM nett.
Har alle i landet fått et godt digitalt radiotilbud som Stortinget fastslo ved behandling av St.meld 8 (2010-2011), og hvis ikke vil statsråden utsette slukkingen av FM-nettet til dette kravet er nådd?

Begrunnelse

Gjennom media og direkte henvendelser stilles det mange spørsmål angående DAB og slukking av FM-nettet. Folk er bekymret for tilbudet de får når FM- nettet slukkes neste år. Det blir hevdet at flere steder der DAB er utbygd er signalene dårlig eller fraværende, særlig i bil. Radio er en del av beredskapen, der viktige meldinger gis daglig. Riksdagen og regjeringen i Sverige sa et klart nei til å stenge FM blant annet basert på sikkerhet, og at det er uakseptabelt for distriktene å miste radiodekningen. Det samme mener jeg må være gjeldende for Norge, og det var også en klar intensjon ved Stortingets behandling.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Et bredt stortingsflertall sluttet seg i 2011 til kriteriene for å digitalisere det riksdekkende radionettet. På bakgrunn av faglige vurderinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet har Regjeringen konkludert at kriteriene er oppfylt og at det riksdekkende radionettet kan digitaliseres etter en regionvis plan i løpet av 2017.
Når det gjelder NRKs dekning konkluderte Nkom med at NRKs del av DAB-nettet, den såkalte Regionblokka, per 1. januar 2015 hadde en befolkningsdekning som minst tilsvarer befolkningsdekningen til NRK P1 i FM-nettet. I FM-nettet er det kun P1 som hadde slik dekning, mens de øvrige NRK-kanalene har noe lavere dekning. I DAB-nettet vil dekningen være like god for alle NRKs 13 digitale kanaler. NRK har videre opplyst at selskapet i løpet av 2016 vil fase inn et betydelig antall nye sendere. NRK vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere dekning.
Nkoms beregninger av befolkningsdekning er basert på innendørs mottak med liten antenne. DAB-nettets dekningsområde vil derfor være noe større ved bruk av ekstern antenne. Alle NRKs digitale kanaler er dessuten tilgjengelig via satellitt, internett og det digitale bakkenettet for TV.
Ifølge Nkoms beregninger var veidekningen for DAB-nettet noe bedre enn for FM-nettet per 1. januar 2015. Videre vil Statens vegvesen frem til digitaliseringen skjer i 2017, installere DAB-sendere i alle tunneler i riksveinettet som er lenger enn 500 meter. Dette betyr at vegmyndighetene kan bryte inn med meldinger, uavhengig av hvilken kanal publikum lytter til. I FM er tunneldekningen dårligere, og lytterne må som hovedregel lytte på NRK P1 for å få inn trafikkmeldinger.
DAB-nettet har videre store beredskapsmessige fordeler sammenliknet med FM-nettet. Det skyldes at hver enkelt sender i DAB-nettet mates med signaler direkte. Dersom én hovedsender faller ut i FM-nettet, kan effekten av dette derfor forplante seg til større områder. FM-nettet er derfor mer sårbart for utfall enn DAB-nettet. I tillegg har NRK opplyst at de har installert nødstrømsystemer på større deler av DAB-nettet enn på FM-nettet.
Jeg mener derfor at Stortingets forutsetning om at det digitale radionettet skal ha tilsvarende dekning som FM-nettet er oppfylt og at det derfor ikke er noe grunnlag for å utsette digitaliseringen av radiomediet.