Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:893 (2015-2016)
Innlevert: 11.04.2016
Sendt: 11.04.2016
Besvart: 18.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvor henter statsråden belegg for denne påstanden?

Begrunnelse

Statsråden har ved flere anledninger, blant annet i forbindelse med fremleggelsen av stortingsmelding nr. 19 "Tid for lek og læring - bedre innhold i barnehagen", vist til at 1 av 4 elever som starter i Oslo-skolen kan så dårlig norsk at de ikke klarer å følge undervisningen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Andelen elever på første trinn i Oslo som får særskilt norskopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8 og friskoleloven § 3-5, har ligget forholdsvis stabilt rundt 25 prosent de senere årene, men har variert noe. Rettighetene etter opplæringsloven § 2-8 og friskoleloven § 3-5 er avhengig av at eleven har et annet morsmål enn norsk og samisk, og at eleven ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære undervisningen. Rettighetene er knyttet til den enkelte elevs ferdigheter og behov, og det kreves således en individuell vurdering av hva den enkelte elev trenger av særskilt norskopplæring.
Oppdaterte tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det for skoleåret 2015-2016 er 25 prosent av elevene i første klasse i Oslo som får særskilt norskopplæring jf. vedlagte tabell. Tilsvarende tall på nasjonalt nivå er 8,1 prosent av alle elever på første trinn. Disse tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet og deres innsamling av statistikk gjennom Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

Vedlegg til svar: