Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:885 (2015-2016)
Innlevert: 08.04.2016
Sendt: 08.04.2016
Besvart: 14.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvor stor har økningen i RHFenes legemiddelkostnader vært i perioden fra regjeringsskiftet 2013 til dd., sett i forhold til perioden 2009-2013, og i hvilken grad er dette kompensert for i de årlige sykehusbudsjettene?

Begrunnelse

Økte utgifter til legemidler gir økonomiske utfordringer for sykehusene, ser ut til å påvirke øvrig drift, og vil på sikt gå på bekostning av annen behandling.
07. april 2016 kan vi lese i Telemark Arbeiderblad at Sykehuset Telemark får nye økonomiske utfordringer på bakgrunn av at legemiddelkostnadene øker kraftig. I siste styremøte advarte både økonomidirektør Tom Helge Rønning og administrerende direktør Bess Margrethe Frøyshov om at tjenestetilbudet kan være under press, hvis utviklingen man nå ser fortsetter.
Jeg ber om at svaret inneholder en oversikt over nye medisiner som nå dekkes av RHFene selv, som tidligere ble dekket gjennom særskilte bevilgninger utover sykehusbudsjettene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for inngår som en del av den ordinære pasientbehandlingen og finansieres gjennom ISF-systemet og basisbevilgningene. Budsjettet til de regionale helseforetakene for 2016 legger til rette for en vekst i pasientbehand1ingen på 2,5 pst., herunder utgifter til legemidler. Utbetalingene fra statsbudsjettet til de fire regionale helseforetakene er i 2016 til sammen om lag 139 mrd. kroner. Tilsvarende la budsjettet for 2015 til rette for en vekst i pasientbehandlingen på 2, 15 pst. og budsjettet for 2014 la til rette for en vekst i pasientbehandlingen på 2,6 pst.
Ifølge Helsedirektoratets rapport SAMDATA 2014 utgitt i 2015 utgjorde de regionale helseforetakenes totale legemiddelkostnader om lag 5,4 mrd. kroner i 2014. Målt i faste priser utgjorde de totale legemiddelkostnadene til de regionale helseforetakene i 2007 om lag 3,5 mrd. kroner, i 20 l O om Jag 4,2 mrd. kroner, i 2012 om lag 4,5 mrd. kroner og i 2013 om lag 4, 7 mrd. kroner. Helsedirektoratets rapport viser ikke tilsvarende tall for 2008, 2009 og 2011. Prosentvis endring fra 2007 til 2014 er 53,8 pst., fra 2010 til 2014 29,7 pst. og fra 2013 til 2014 16 pst. Rapporten finnes her:
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/989/SAMDATA%202014%20IS-2348.pdf
Disse tallene er ikke justert for økning i budsjettene til de regionale helseforetakene som følge av at nye legemidler er inkludert i den såkalte h-reseptordningen. De regionale helseforetakene har fått overført finansieringsansvaret for flere pasientadministrerte legemidler fra folketrygden. Disse legemidlene inngår i h-reseptordningen. I 2006 ble finansieringsansvaret for legemidler til behandling av revmatiske lidelser overført fra folketrygden med til sammen 400 mill. kroner. I 2008 ble finansieringsansvaret for legemidler til behandling av multippel sklerose overført fra folketrygden med 258 mill. kroner. 12014 ble videre finansieringsansvaret for enkelte kreftlegemidler overført fra folketrygden med til sammen 300 mill. kroner. Dersom tallene justeres for disse økningene i de regionale helseforetakenes budsjetter er den prosentvise veksten i de totale legemiddelkostnadene ifølge Helsedirektoratets rapport 36,9 pst. fra 2007 til 2014, 23, 7 pst. fra 2010 til 2014 og 10, 1 pst. fra 2013 til 2014.
Helsedirektoratet har fullmakt til å fatte beslutning om de regionale helseforetakene skal ha finansieringsansvaret for nye legemidler som kommer på markedet innenfor disse legemiddelgruppene og som er alternativer til legemidler som finansieres av de regionale helseforetakene. Liste over legemidler som inngår i H-reseptordningen finnes i Forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus på www.lovdata.no.
Ifm. Stortingets behandling av Prop. 1 S (2015-2016) ble finansieringsansvaret for ytterligere legemiddelgrupper overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene med til sammen 1170 mill. kroner, svarende til de forventede utgiftene i 2016.