Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:897 (2015-2016)
Innlevert: 12.04.2016
Sendt: 12.04.2016
Besvart: 15.04.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Nye tall fra UDI viser at 49 barn har blitt borte fra asylmottak så langt i år. I perioden 2013 - 2015 forsvant 178 enslige mindreårige og tilsammen 781 barn fra mottak.
Hva gjør regjeringen og hva har regjeringen gjort for å hindre at barn forsvinner fra mottak?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg vil først fremheve at Stortinget, som en del av budsjettforliket for 2016 mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti, bevilget ekstra midler til økt bemanning og barnefaglig kompetanse på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. Bevilgningsøkningen er plassert på kap. 490, post 21, jf. Innst. 16 S (2015–2016). Ekstrabevilgningen kom i tillegg til den generelle bevilgningsøkningen på posten som regjeringen foreslo for 2016 grunnet økte asylankomster.
Ekstrabevilgingene skal brukes til å styrke bemanningen i mottak for enslige mindreårige på følgende måte:

1. Generell styrking av bemanning med barnefaglig kompetanse i ordinære mottak for enslige mindreårige
2. Styrking av bemanning og kompetanse i transittmottak for enslige mindreårige
3. Styrking av bemanning i utvalgte/ store mottak for enslige mindreårige knyttet til sikkerhet og psykisk helse.

Tiltakene vil kunne bidra til å forebygge at enslige, mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak.
Arbeidet mot forsvinning av barn i mottak må ses i lys av at asylmottak er et frivillig botilbud, også for barn, herunder enslige mindreårige. UDI kan ikke pålegge enslige mindreårige og andre barn å bo i mottak.
Det er imidlertid svært ønskelig, av flere grunner, at enslige mindreårige og andre barn oppholder seg i mottak eller på annen kjent adresse. Personer som UDI mener står i fare for å forsvinne fra mottak, prioriteres i UDIs hurtigspor for behandling av asylsaken. I tillegg har politiet særskilte tiltak for å hindre at personer med endelig avslag forsvinner fra mottak. Disse tiltakene gjelder også for barn.
UDI har i tillegg en rekke målrettede tiltak for enslige mindreårige asylsøkere. Mottak for enslige mindreårige skal være bemannet 24 timer i døgnet. Enslige mindreårige skal ha faste kontakter i personalet ved mottaket. UDI har satt krav om omsorgsarbeid i mottak som skal sørge for oppfølging av den enkelte mindreårige beboer og bidra til relasjonsbygging mellom beboer og ansatt.
UDI stiller krav til individuell kartlegging i mottak for enslige mindreårige. Målet er å få best mulig grunnlag for at den enkelte beboer får systematisk oppfølging og et godt omsorgstilbud. Det er særlig viktig å kartlegge omsorgsbehovene til enslige mindreårige som har psykiske plager, atferds- og rusproblemer og lignende. UDI stiller videre krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning, aktivitetstilbud for enslige mindreårige, bemanning og bred kompetanse blant ansatte i mottakene.
UDI stiller strenge krav til å gi permisjon til beboere i mottak. Mottakene skal gjøre en nøye vurdering før permisjon gis til mindreårige i ordinære mottak. Ved opphold i transittmottak gis det i utgangspunktet ikke permisjon.
UDI har nylig utviklet et rapporteringssystem som skal sikre oppdatert og helhetlig oversikt over antall enslige mindreårige som forsvinner fra mottak. Rapporteringssystemet gir UDI bedre mulighet til å vurdere behov for forbedringstiltak både internt og i samarbeidet med politiet og barnevernet.
UDI, politiet og barnevernet har særskilte rutiner for håndtering av situasjonen når forsvinning har funnet sted. Disse kan også bidra til å forebygge forsvinninger.