Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:902 (2015-2016)
Innlevert: 12.04.2016
Sendt: 13.04.2016
Besvart: 21.04.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvordan vurderer forsvarsministeren i dag risikoen for kostnadsoverskridelser og forsinkelser i utbyggingen av den nye kampflybasen på Ørlandet?

Begrunnelse

Etablering av ny kampflybase er et svært viktig forsvars- og sikkerhetspolitisk tiltak. Gjennom behandlingen av Innst. S. nr. 388 (2011–2012), jf. Prop. 73 S (2011-2012), vedtok Stortinget i juni 2012 at Forsvarets framtidige kampflybase skal utvikles på Ørlandet. I august 2015 godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon. Departementsvedtaket innebærer endringer i støykrav for Ørlandet kommune og kan dermed også medføre framdrifts- og kostnadsmessige utfordringer for utbyggingen. Tidligere har det blitt stilt spørsmål ved sikkerhet og sårbarhet for den nye basen.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. april 2016 med spørsmål fra stortings-representant Anniken Huitfeldt om risikoen for kostnadsoverskridelser og forsinkelser i utbyggingen av den nye kampflybasen på Ørlandet.
Stortinget ble våren 2015, gjennom Prop. 113 S (2014-2015) Investeringar i Forsvaret, gitt en status med hensyn til kostnadene for etablering av kampflybasen på Ørlandet. I proposisjonen ble det redegjort for endringer i kostnadsbildet fra baseutredningen i 2011. Forsvarsdepartementet pekte i proposisjonen også på to områder hvor det gjensto stor risiko for økte kostnader i forhold til det kostnadsbildet Stortinget ble informert om i forbindelse med behandlingen av Prop. 73 S (2011-2012) Et forsvar for vår tid.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fattet den 10. august 2015 endelig avgjørelse vedrørende reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon. Denne stadfestet i hovedsak kommunens vedtak fra 13. november 2014 om grenseverdier for innendørs og utendørs støy ved eksisterende bebyggelse. Vedtaket innebærer, i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn ved lokaliseringsvedtaket i 2012, en betydelig økning av kostnadene knyttet til tilbud om innløsning av boliger, tilbud om gjennomføring av støytiltak og avhending av innløste boliger i støysonene rundt kampflybasen. Forsvarsbygg har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet utarbeidet et program for å ivareta støykonsekvensene. Programmet, som består av flere delprosjekter, er under ekstern kvalitetssikring i tråd med retningslinjene for store statlige investeringer. Programmet planlegges fremmet til Stortinget for beslutning våren 2017.
Arbeidet med å konkretisere en hangarløsning for F-35 på den nye kampflybasen pågår. Forsvarsdepartementet planlegger å legge frem prosjektet for ekstern kvalitetssikring høsten 2016 og å fremme prosjektet til Stortinget for beslutning våren 2017. Kostnadene knyttet til ny hangarløsning for F-35 vil, med bakgrunn i reviderte krav til sikringstiltak, være høyere enn opprinnelig forutsatt i 2012.
Det er fortsatt knyttet usikkerhet til beregningene for de omtalte tiltakene. Forsvarsdepartementet har på nåværende tidspunkt beregnet merkostnaden utover opprinnelig forutsetning til å være i størrelsesorden 1,5 mrd. kroner. Endelig kostnad for tiltakene vil først kunne fastlegges når prosjektdokumentasjon er utarbeidet og ekstern kvalitetssikring av prosjektene er ferdigstilt.
Regjeringen arbeider nå med en ny langtidsproposisjon for forsvarssektoren. Planen er å presentere denne for Stortinget i vårsesjonen 2016. Merkostnadene knyttet til reguleringsplanvedtaket og hangarløsningen for F-35 vil bli hensynstatt som en del av det helhetlige kostnadsbildet i forslaget til ny langtidsplan.
Utbyggingen av den nye kampflybasen på Ørland koordineres tett mot fremdriftsplanen for F-35-anskaffelsen. Kampflybasen på Ørland vil være klar til å motta de første F-35 på norsk jord høsten 2017. Utviklingen av den nye kampflybasen er i rute, og følger oppsatt anskaffelsesplan.