Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:917 (2015-2016)
Innlevert: 14.04.2016
Sendt: 15.04.2016
Besvart: 22.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil Lakselv lufthavn Banak beholde sine 2788 meter operative banelengde med nødvendige oppgraderinger og vedlikehold, eller ikke, eller om rullebanen likevel skal driftes med 2500 meter slik Avinor har planlagt for?

Begrunnelse

Ifølge ifinnmark.no 31. mars skal statssekretær Tom Cato Karlsen ha gitt beskjed om at rullebanen på Banak skal beholde rullebanelengden som i dag, konkretisert til "2788 meter kunngjort banelengde". Dette ble presentert som om at regjeringen hadde grepet inn og stoppet forslaget fra Avinor om å redusere den operative rullebanelengden til 2500 meter for å spare penger til nødvendig oppgradering og vedlikehold.
Ifølge ifinnmark.no 13. april sier imidlertid Avinor at kun 2500 meter av rullebanen oppgraderes.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er viktig at vi har gode, funksjonelle flyplasser som dekker behovene. Derfor må vi bruke samfunnets felles ressurser på en best mulig måte, slik at vi får et best mulig flytilbud i landet. Rullebanen på Lakselv lufthavn, Banak, er blant landets største. Den har i dag en maksimal lengde til bruk for avgang sørover på 2 788 meter og for avgang nordover på 2 696 meter. Tilgjengelig lengde for landinger sørfra er 2 604 meter og for landinger nordfra 2 696 meter. Rullebanen tilfredsstiller i dag ikke nye myndighetskrav om 300 meters sikkerhetsområde. Avinor planlegger å definere deler av rullebanen som en del av sikkerhetsområdet, en løsning som vil gjøre at Avinor unngår å bruke 100 millioner kroner i nye investeringer på rullebanen.
Det er viktig å understreke at de planlagte endringene av tilgjengelige rullebanelengder får ingen praktisk betydning for flyene som i dag trafikkerer Lakselv. Dette skyldes blant annet at terrenget i sør innebærer operative begrensninger for avganger mot sør, der 2 788 meter rullebane er tilgjengelig. Avinor har bekreftet at flyselskapet Avia Star vil kunne fly krabber som i dag direkte til Sør-Korea. Fraktfly av typen Airbus 330 (kode E fly) vil også kunne benytte lufthavnen som i dag, og tilsvarende vil være gjeldende for andre flytyper. Forsvaret har før øvrig definert sitt fremtidige behov som 2 438 meter (8 000 fot) rullebane.
Avinors planer vil ikke medføre endringer av maksimal lengde til bruk for avgang sørover på 2 788 meter, fordi sikkerhetsområdet i nord vil kunne benyttes i forbindelse med avgang. Derimot vil maksimal lengde for avgang nordover endres fra 2 696 meter til 2 500 meter, maksimal lengde for landing fra nord vil endres fra 2 604 meter til 2 400 meter og maksimal lengde for landing fra sør vil endres fra 2 696 meter til 2 500 meter.
Jeg merker meg at statssekretær Tom Cato Karlsen dessverre er blitt feilsitert i artikkelen på ifinmark.no som det vises til i begrunnelsen for spørsmålet. Statssekretær Tom Cato Karlsen har ikke uttalt at rullebanen på Lakselv lufthavn, Banak skal være 2 788 meter. Statssekretæren har derimot uttalt at de endringene som Avinor planlegger, ikke vil få noen negativ konsekvens for flytrafikken til og fra Banak, og at Avinor har forsikret om at endringene ikke vil legge begrensninger på hvilke fly som kan benytte Banak. Det legger vi til grunn i våre vurderinger.
Transportstandarden ved Lakselv lufthavn, Banak, endres altså ikke. Samtidig er jeg positiv til at Avinor velger kostnadseffektive løsninger for å oppfylle nye sikkerhetskrav. Dette gjør at mer midler blir tilgjengelig til bygging av ny infrastruktur som de reisende vil ha nytte av.