Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:934 (2015-2016)
Innlevert: 18.04.2016
Sendt: 18.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Hvilke byråkrater mener statsråden ikke er "folk" og hva mener statsråden de "byråkratene" jobber med?

Begrunnelse

I spørretimen onsdag 13. april sa statsråden sitat: "da trenger vi folk men ikke byråkrater."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Under dagens regjering er bevilgningene til Samferdselsdepartementet økt fra ca 41 mrd. kr til rundt 60 mrd. kr. Det tilsier at det bygges og vedlikeholdes langt mer vei og jernbane nå enn da representanten Juviks parti satt i regjering for drøyt 30 måneder siden. Det betyr at landets infrastruktur blir bedre, og for første gang på tiår reduseres nå forfallet på vei, jernbane og kystinstallasjoner. Det mener jeg er en positiv utvikling og et viktig trendskifte.
I en tid med turbulens i oljenæringen og økt arbeidsledighet, er det positivt at infrastrukturprosjektene har en vesentlig sysselsettingseffekt. Jeg konstaterer at Arbeiderpartiet for tiden forsøker å fremstille enhver som jobber i statlige vei- og jernbaneprosjekter som "byråkrat." Jeg finner det rart at Arbeiderpartiet er kritisk til at flere sysselsettes i infrastrukturprosjekter, og skulle man møtt Arbeiderpartiets kritikk ved å sysselsette færre, så ville det bidratt til økt arbeidsledighet. Jeg kan ikke se at det er til verken arbeidstakerne eller statens fordel. La meg samtidig minne om at til tross for rundt 50 % budsjettvekst til Samferdselsdepartementet, så er antall ansatte tilnærmet uendret. Derimot jobber det langt flere folk med planlegge og bygge infrastrukturen. Det mener jeg er bra, og det ga jeg klart uttrykk for i Stortingets spørretime 13.04.2016.
Jeg konstaterer at representanten Juvik har tatt setninger ut av sin sammenheng for å skape en illusjon om at undertegnende ikke ser på byråkrater som folk. Det mener jeg er en lite fruktbar form for debatt.
Vi trenger folk som skal gjennomføre prosjektene gjennom en rekke ulike roller – for eksempel ingeniører, asfaltarbeidere, tegnere og jernbanearbeidere. Regjeringen har også gjort flere grep for å øke tempoet i planprosessene, blant ved bruk av statlig plan. Jeg konstaterer at Juviks parti har protestert på slike løsninger og i en rekke saker mener regjeringen jobber for raskt. Det er kritikk jeg har notert meg, men mener fortsatt det er viktig at vi har fokus på å gjennomføre prosjekter fremfor å la de leve videre i byråkratiske diskusjoner hvor man ikke klarer å konkludere og beslutte.