Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:941 (2015-2016)
Innlevert: 20.04.2016
Sendt: 21.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at Lotteritilsynet får mulighet til å hindre norske aktører i å medvirke til reklame for utenlandske, ulovlige, spill i Norge?

Begrunnelse

I spontanspørretimen 13. april 2016 levnet Kulturministeren ingen tvil om Lotteritilsynets ansvar når det gjelder håndheving av forbudet mot reklame for utenlandske spillaktører.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: I Norge har vi en enerettsmodell for de største pengespillene. Enerettsmodellen skal sikre sosialpolitiske hensyn, men bidrar også til finansiering av idrett, kultur og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner. I gjeldende pengespillovgivning har vi et forbud mot å formidle og markedsføre pengespill som ikke har tillatelse. Så lenge vi baserer pengespillpolitikken på enerettsmodellen, har dette forbudet stor betydning.
Jeg er kjent med at norske aktører yter bistand til utenlandske spillselskap som ikke har tillatelse til å avholde lotterier og pengespill i Norge. Selskapene engasjerer kjente personer som deres ambassadører og talspersoner, bruker norske skuespillere i reklamefilmer, samt samarbeider med norske reklame- og pr-byråer i utarbeidelse av markedsføringskampanjer. Jeg synes det er uheldig dersom norske aktører medvirker til brudd på markedsføringsforbudet og slik bidrar til å undergrave den norske enerettsmodellen. Lotteritilsynet har ansvar for å føre tilsyn med dagens regelverk. Det er følgelig en sak for tilsynet å vurdere om regelverket er brutt i den enkelte sak.
Som representant Trettebergstuen er kjent med arbeider regjeringen med en stortingsmelding om pengespill, som etter planen skal legges frem for Stortinget før jul. I meldingen vil det bli drøftet om enerettsmodellen fortsatt skal utgjøre basis for pengespillpolitikken. Dersom enerettsmodellen blir anbefalt videreført, vil også spørsmålet om medvirkeransvar for ulovlig formidling av pengespill bli drøftet. Det vil i så fall bl.a. bli vurdert om det er behov for å stramme inn lovreguleringen på dette området. Spørsmålet reiser imidlertid krevende problemstillinger, bl.a. knyttet til avveiningen mot hensynet til ytringsfrihet.