Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:958 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvordan vil statsråden sikre at tilbudet til pasientene styrkes og ikke svekkes, samtidig som Sørlandet sykehus melder at de i forslaget til økonomisk langtidsplan skal redusere 200 årsverk fra 2017-2020 og ytterligere 200 årsverk de neste 5 årene?

Begrunnelse

Den økonomiske langtidsplanen for Sørlandet sykehus inneholder store kutt for å klare investeringer. Fra 2017-2020 må det reduseres 200 årsverk og de neste fem årene etter det foreslås det ytterligere reduksjon på 200 stillinger.
Årsverksnedgang kombinert med økt aktivitet vil kreve en produktivitetsforbedring pr ansatt på vel 10 prosent. Antall pasientbehandling pr ansatt vil dermed øke betydelig, som igjen vil måtte føre til endringer i turnus, vaktordninger og andre tiltak.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF og Sørlandet sykehus HF opplyser at Sørlandet sykehus HF på linje med alle sykehus i Helse Sør-Øst har utarbeidet og styrebehandlet en økonomisk langtidsplan for 2017-2020. Dette gjøres årlig som en del av foretaksgruppens planarbeid. For Sørlandet sykehus HF viser planen behov for redusert bemanning innen de somatiske fagene fremover. Sørlandet sykehuset HF opplyser at behovet for bemanningsreduksjon skyldes for høy bemanningsvekst de siste 5 årene, behov for effektivisering knyttet til det digitale fornyingsprogrammet i regi av Helse Sør-Øst, behov for kostnadsreduksjoner for å kunne ta i bruk nye behandlingsformer og medikamenter og for å kunne sikre økonomisk bæreevne for investeringer. Sørlandet sykehus mener at det er nødvendig å dreie prioriteringen av midler over mot investeringer kontra vekst i behandlingsressurser kombinert med løpende produktivitetsforbedringer. Sørlandet sykehus opplyser at de forventer at dreiningen vil bidra til både økt tilgjengelighet for pasientene og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Til sammen opplyser Sørlandet sykehus at det er et behov for en justering av bemanningen med nærmere 200 årsverk i de neste 4 årene. Det opplyses også at den pågående reorganiseringen også skal bidra til å sikre bedret drift og ressursstyring.
Økonomisk langtidsplan ble behandlet av styret ved Sørlandet sykehus 21. april 2016. Planen oppdateres årlig.
Selv om bevilgningene til de regionale helseforetakene legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen så er det de regionale helseforetakene og helseforetakene som er nærmest til å vurdere hvordan ressursene kan utnyttes på best mulig måte for pasientene.