Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:968 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 02.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Kan statsråden redegjøre for hvor stor del av tiltakspakken som hittil er satt i verk, hvilke deler som er satt i verk, hvilke sysselsettingseffekter den hittil har gitt, hva slags sysselsettingseffekt pakken vil kunne forventes å gi, og i hvilke områder av landet?

Begrunnelse

Arbeidsledigheten er rekordhøy. SSBs tall viser 134 000 ledige i januar 2016 (sist tilgjengelige tall), eller 4,8 prosent. SSB sine tall viser ikke bare en høy ledighet, men også en betydelig økning i ledigheten.
Arbeidsledigheten stiger nå raskere enn under finanskrisen. Siden medio 2014 har arbeidsledigheten ifølge AKU-tallene steget med om lag 45 000 personer, fra 90 000 til 134 000, tilsvarende 50 prosent økning i arbeidsledigheten.
På den bakgrunnen la regjeringen fram en tiltakspakke på om lag 4 mrd. kroner i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Siden nyttår viser tall fra NAV at arbeidsledigheten er stabilt høy. Derfor er det naturlig å spørre om regjeringens tiltakspakke virker slik den var ment, og om den gir de effektene som var tiltenkt.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen er opptatt av å sikre høy sysselsetting og lav ledighet. Budsjettet for 2016 inneholder en sterk satsing på investeringer i infrastruktur, forskning og innovasjon. Dette vil redusere næringslivets transportkostnader, styrke nyskapingen og heve kompetansen i befolkningen. Redusert selskapsskatt vil fremme investeringer i norsk næringsliv og legge grunnlaget for økt sysselsetting. Dette er viktige tiltak for å styrke Norges vekstevne og for å oppnå en vellykket omstilling av norsk økonomi. Som en del av budsjettforslaget for 2016 og tilleggsnummeret som følge av økt antall asylankomster mv. la Regjeringen fram en tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 mrd. kroner. Pakken skulle bestå av midlertidige tiltak rettet mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst. Det ble foreslått en rekke tiltak innenfor vedlikehold og bygg, samt innovasjon og næring. I tillegg ble det foreslått flere tiltaksplasser. Det er redegjort for de enkelte tiltakene i tiltakspakken i Prop. 1 S (2015-2016), Prop. 1 S (2015-2016) Tillegg 1 og innstillingene fra stortingskomiteene om endringer i Regjeringens samlede budsjettforslag. For en rekke av tiltakene i tiltakspakken er kontrakter tildelt eller det er gjort avrop på gjeldende rammeavtaler. Flere steder er arbeidet i gang, eller skal igangsettes i løpet av kort tid. Det er for eksempel inngått kontrakter for vedlikehold av Vossabanen og Jærbanen, forskningsfartøy, fartøy til Sjøforsvaret, enkelte sykehusbygg og Universitetsmuseet i Bergen. Det er også inngått kontrakter til utbedring av enkelte fiskerihavner, for vedlikehold av enkelte kulturhistoriske bygninger og det er tildelt tilskudd til istandsetting av verneverdige fartøy. For øvrige tiltak er oppdrag lyst ut i tråd med anbudsreglene, forventes snarlig utlyst eller tiltakene er under prosjektering og planlegging. Det er for eksempel satt ut anbud på mottaksplasser, vedlikehold av fyrstasjoner, og fjerning av eierløse blåskjellanlegg. Prosjekteringen for rehabilitering av fengsler er snarlig ferdigstilt. Flere tiltak gjelder tildeling av midler fra generelle ordninger. For enkelte av disse ordningene er det lagt opp til flere søknadsrunder i løpet av året. Enkelte av tiltakene i pakken er ikke øremerket Sør- og Vestlandet. Dette betyr ikke at midlene ikke vil tilfalle Sør- og Vestlandet. For eksempel er midler til oppgradering av forskningsfartøy og vedlikehold av Sjøforsvarets fartøy avhengig av anbudsprosesser, men det er en stor maritim verftsindustri på Vestlandet. For de generelle ordningene under blant annet Nærings- og fiskeridepartementet til forskning og innovasjon vil den geografiske fordelingen avhenge av søknadsinngangen. Med mange gode søknader fra Vestlandet vil en stor del av midlene tilfalle denne regionen. Midler til tiltaksplasser for ledige fordeles geografisk etter regionenes behov for arbeidsrettet bistand. Tiltakspakken bidrar til å møte utfordringene lav oljepris skaper. De kontraktene som inngås forventes å gi et positivt bidrag til sysselsetting i landsdelen. De delene av landet som nå opplever en vekst i arbeidsledigheten, skal føle seg trygge på at Regjeringen følger situasjonen nøye. Vi er beredt til å komme med nye tiltak hvis behovet skulle tilsi det.