Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:989 (2015-2016)
Innlevert: 26.04.2016
Sendt: 27.04.2016
Besvart: 06.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Det kommer svært alvorlige rapporter om situasjonen i Sykehuset i Telemark. Fylkeslegen i Telemark sier følgende: "Situasjonen på enkelte sengeposter har vært svært alvorlig, og presset på personalet der har vært svært stort. Og disse periodene med alvorlig overbelegg har falt sammen tidsmessig med perioder der det har vært alvorlige komplikasjoner og dødsfall."
Vil statsråden sette inn strakstiltak, og er det aktuelt å reversere sykehuskuttene nå som disse svært alvorlige forholdene blir kjent?

Begrunnelse

Ifølge statsråden i tidligere svar til Stortinget slår regjeringsplattformen "fast at det er kvalitets- og pasientsikkerhetshensyn som skal begrunne endringer i akutt- og fødetilbud." Det bildet som tegner seg i Telemark nå tyder på en annen situasjon.
I et annet svar skriver statsråden "Jeg vil stanse endringer som jeg opplever som ikke er reelt begrunnet i forhold til pasientsikkerhet." Situasjonen i Telemark med store overbelegg og alvorlige situasjoner gir god grunn til å stille spørsmål rundt situasjonen der nå. Det er på høy tid med en full gjennomgang.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I spørsmålet vises det til en foreløpig rapport fra et tilsyn ved virksomheten ved Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk i Skien på bakgrunn av en bekymringsmelding fra Yngre Legers Forening. Rapporten fra fylkesmannen om Sykehuset Telemark er foreløpig og jeg vil ikke gå inn i saken mens den fortsatt er under behandling.
Sykehuset Telemark opplyser at de ser svært alvorlig på rapporten fra fylkesmannen. Sykehuset Telemark erkjenner at de har hatt utfordringer med overbelegg på enkelte poster, spesielt der hovedvekten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp. Derfor er kapasiteten og kompetansen økt for å sikre god pasientbehandling. Sykehuset har økt antall senger med tilhørende bemanning, både overleger og sykepleiere, ved de mest belastede sengepostene i løpet av det siste året. Videre har sykehuset økt antall senger, både på Notodden og i Skien, i vintermånedene. I denne perioden av året er det vanligvis mest infeksjonssykdommer. Sykehuset Telemark mener at overleger i akuttmottaket også bidrar til tidlig avklaring og behandlingsstart av akutt syke pasienter. Sykehuset har etablert en kreftavdeling som i tillegg avlaster de regulære sengepostene. Sykehuset opplever også en god effekt av at kommunene tar imot utskrivningsklare pasienter når de er ferdig behandlet av sykehuset.
Som det også framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan, vil vi oppleve at det vil bli et stort press på spesialisthelsetjenesten framover, med en aldrende og voksende befolkning. Det er derfor viktig å se på hvordan man kan bedre kapasitetsutnyttelsen i sykehusene og øke samarbeidet med kommunene.
Sykehuset Telemark opplyser at de tar rapporten fra Fylkesmannen svært alvorlig og jobber med å løse utfordringene. De har arbeidet med å forbedre situasjonen og det er satt inn en rekke tiltak de siste månedene for å bedre bemanningen, for å redusere arbeidspresset og for at pasienter ikke skal ligge på korridor. Sykehuset Telemark har ansvar for å sikre pasientene en god og forsvarlig pasientbehandling og jeg legger til grunn at fylkesmannens rapport følges opp for å sikre dette.