Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:992 (2015-2016)
Innlevert: 27.04.2016
Sendt: 27.04.2016
Besvart: 02.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for at flere pensjonerte spesialsykepleiere kan bidra til flere ekstravakter uten å miste pensjonen sin?

Begrunnelse

Det er mangel på spesialsykepleiere og særlig intensivsykepleiere over hele landet. Intensivsykepleie er så spesialisert at du må jobbe en del for å holde deg oppdadert. Blir antall timer for få, føler mange selv om de har god arbeidskapasitet at de ikke kan jobbe, fordi de blir for usikre på om de fortsatt innehar den kompetansen og kunnskapen som kreves. dermed går de ut av arbeidslivet, i stedet for at de kunne bidratt med sin godt erverva kunnskap lenger. Pensjonerte spesialsykepleiere mister pensjon hvis de jobber jobber mer enn 97 timer i kvartalet, et antall timer mange er for lite for å holde seg oppdadert på faget.
Landets sykehus skriker etter flere intensivsykepleiere kan man ikke bruke friske pensjonister som har arbeidskapasitet, selv om regjeringen har et mål om at flere skal stå i jobb lenger.
Lovendringen som kom i des. 2015 endret innmeldingsregelene. Disse endringene kan slå uheldig ut for sykepleiere som jobber ved siden av sin pensjon, mens de nye reglene samtidig gjør at flere sykepleiere nå får en pensjonsopptjening, noe som er positivt for dem som jobber i små stillinger.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil innledningsvis understreke at det er en målsetning å gjøre samfunnet mer aldersvennlig, å utnytte de eldres ressurser og legge til rette for at de kan delta og bidra – også i arbeidslivet. Jeg er kjent med problemstillingen representanten Olaug V. Bollestad reiser. Etter en lovendring som trådte i kraft 1. april i år, ble minstegrensen for rett til medlemskap i blant annet sykepleiernes pensjonsordning endret til 20 prosent av full stilling. Dette er et positivt tiltak for mange sykepleiere, men for pensjonerte sykepleiere som arbeider ut over 20 prosent fører det til en avkortning av pensjonsutbetalingen.
Som representanten Bollestad kan være kjent med er det derfor foreslått en lovendring som åpner for at sykepleiere kan arbeide på såkalte pensjonistvilkår. Ved det unngår de avkortning av alderspensjonen. Lovendringen trer i kraft 1. juli i år.
Denne endringen er i tråd med målsetningene for et aldersvennlig samfunn. Også i arbeidslivet vil inkludering av eldre bidra til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, slik at vi lykkes med omstillingen Norge skal gjennom også innen helse- og omsorgstjenesten.