Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1027 (2015-2016)
Innlevert: 02.05.2016
Sendt: 02.05.2016
Besvart: 10.05.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Husbanken har etter departementets pålegg redusert tilskuddet til utleieboliger for å få bygd flere boliger innenfor tilskuddsrammen. Endringene har ført til at kommuner ikke lenger oppnår avtaler med private utbyggere fordi disse i de nye reglene er gitt krav om økt egenkapital i prosjektene. Dette gjelder særlig distriktskommuner hvor omsetningsverdi av boliger ofte er lavere enn byggekostnadene.
Vil statsråden endre Husbankens regler slik at alle kommuner kan nyttiggjøre seg tilskuddsordningen?

Begrunnelse

Kommuner som inngår avtaler med private utbyggere om bygging av utleieboliger, bl.a. for mottak av flyktninger, opplever at innstrammingene i reglene for Husbankens tilskudd til utleieboliger gjør det vanskelig å finne samarbeidspartnere i det private markedet. Økte egenkapitalkrav til utbygger hindrer gjennomføring av samarbeidsprosjekter med kommunene om utleieboliger. Målsettingen om flere utleieboliger for å dekke de kommunale behovene, kan derfor bli vanskeliggjort, spesielt i deler av landet hvor omsetningsverdien av boliger ofte er lavere enn nybyggkostnadene.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Regjeringen har satset systematisk på ordningen over flere år slik at Husbanken i 2016 kan gi tilsagn for 1 044,6 millioner kroner. Det er dobbelt så mye som i 2013. For at midlene skal strekke til flest mulig boliger, har departementet i tildelingsbrevet til Husbanken satt et mål på 2 000 boliger. Til første søknadsfrist 15. februar mottok Husbanken søknader om tilskudd til totalt 1 375 boliger.
Husbanken forvalter også grunnlån, blant annet til utleieboliger for vanskeligstilte. Lånet gis ofte i kombinasjon med tilskudd til utleieboliger. De siste årene er låneordningen i økende grad rettet inn mot sosiale utleieboligprosjekter i privat regi. Den økonomiske soliditeten til aktørene i dette utleiemarkedet varierer. Husbanken må alltid vurdere balansen mellom måloppnåelse og tapsrisiko i utlånsvirksomheten. For å sikre at midlene går til profesjonelle utleieaktører og til prosjekter med en akseptabel tapsrisiko, innførte Husbanken i mars et tak på 85 prosent låneutmåling for private aktører som søker om grunnlån til utleieboliger og som har avtale med en kommune. For andre grunnlånsprosjekter er taket for låneutmåling i hovedsak 80 prosent. Endringen skjer uavhengig av måltallet for tilskudd til utleieboliger.
Husbanken har ansvar for at gjeldende retningslinjer er i tråd med forskrift og prioriteringer gitt av departementet. De har ikke mottatt formelle henvendelser fra kommunene om at endringen i låneutmåling har ført til at kommunene ikke lenger oppnår avtaler med private utbyggere. Husbanken forsikrer også at de vil følge med på utviklingen i tiden som kommer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomgår for tiden tilskudd til utleieboliger, og vil vurdere behov for eventuelle endringer i den forbindelse. Jeg ser derfor ikke grunn til å be Husbanken om å endre sine retningslinjer på det nåværende tidspunkt.