Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1049 (2015-2016)
Innlevert: 04.05.2016
Sendt: 06.05.2016
Besvart: 12.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden ta initiativ til å endre takstsystemet for å bidra til at flere leger anbefaler fysisk aktivitet som forebygging og behandling?

Begrunnelse

Helsedirektoratet oppgir at fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.
I 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet for barn unge, voksne, eldre, gravide og kvinner etter fødsel. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere anbefalinger. Samtidig er ikke fysisk aktivitet inkludert i takstsystemet. Dette kan være et av flere tiltak som kan bidra til at flere leger og helsearbeidere tar opp fysisk aktivitet i samtaler med pasienter. For mange kan fysisk aktivitet være en viktig del av forebygging og behandling og det er viktig at alle tiltak vurderes.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er riktig at fysisk aktivitet fremmer helse – både fysisk og psykisk, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av ulike diagnoser og tilstander. Som enkeltmennesker har vi alle et ansvar for egen helse og være fysisk aktive i tråd med helsemessige anbefalinger, men samfunnet må legge til rette for helsevennlige valg. Regjeringen vil gjøre det lettere for den enkelte å være fysisk aktiv. Positiv motivering, blant annet gjennom kampanjen Dine30, i kombinasjon med strukturelle virkemidler, senker terskelen for å være fysisk aktiv både i dagliglivet og på fritiden.
Den faglige veilederen om fysisk aktivitet som Helsedirektoratet gav ut i 2014 gir gode råd og understreker betydningen av å være fysisk aktiv i fritid og i hverdagslivet. Veilederen viser videre til nettsider under helsenorge.no som gir utfyllende råd om aktivitet for ulike aldersgrupper og om hvilke aktiviteter som kan gjøres av den enkelte.
De kommunale helse- og omsorgstjenestene har et lovpålagt ansvar for å bidra til å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, varsler at det framover skal legges mer vekt på systematisk samarbeid om tilrettelegging for fysisk aktivitet i primær- og sekundærforebygging og i behandling og rehabilitering. Det varsles også at der vi har tilstrekkelig kunnskap, skal det arbeides for at fysisk aktivitet inngår i relevante faglige retningslinjer for forebygging, behandling og rehabilitering.
Befolkningen har høy tillit til helsepersonell når det gjelder råd om fysisk aktivitet og endring av levevaner for øvrig. Det er viktig at helsepersonell i sin kontakt med pasienter og brukere benytter muligheten til å snakke om viktigheten av fysisk aktivitet. Helsepersonell har og en rolle i å motivere dem som har eller står i fare for å få helseplager på grunn av manglende fysisk aktivitet. En slik dialog som kan bidra til å utløse og bygge opp under pasientens egne ressurser og muligheter for egeninnsats, er viktig.
Legenes takstsystem har klare begrensninger når det gjelder finansiering av rent forebyggende aktiviteter hos fastlegene. På den annen side forventer jeg at fastlegene i sine konsultasjoner foretar de medisinskfaglige vurderingene, inkludert om ikke-medikamentell oppfølging i form av tilpasset fysisk aktivitet, som er det riktige for den enkelte pasient. Det er en egen takst knyttet til fysisk aktivitet ("grønn resept") som legene kan bruke overfor pasienter med særskilte behov (høyt blodtrykk, diabetes 2 eller med en BMI over 30). Taksten kan utløses når tilpasset fysisk aktivitet forskrives som alternativ til medisiner der det er forsvarlig.
Arbeidet med mer og bedre forebygging av sykdom er viktig. Det er også mestring av egen sykdom. I Meld. St. 26 (2014-2015), som Stortinget sluttet seg til, varsler regjeringen at vi vil utrede nødvendige endringer for å legge til rette for primærhelseteam i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Min vurdering er at et primærhelseteam blant annet vil gi bedre mulighet for forebygging og oppfølging av pasienter med kroniske lidelser. Derfor har jeg varslet i nevnte melding at jeg tar sikte på å endre folketrygdloven for å legge til rette for primærhelseteam, forebygging og ny arbeidsdeling. En slik omlegging må utredes nøye før det tas endelig stilling til dette.