Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1057 (2015-2016)
Innlevert: 06.05.2016
Sendt: 09.05.2016
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 13.05.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Stortingets flertall fattet 1. mars 2016 følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme en sak om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter."
Hva er statsrådens konkrete plan for å følge opp vedtaket?

Begrunnelse

Vi har over 200 arter av ville bier, inkludert humlene, i Norge. Av disse er 12 ikke observert de siste 50 årene. En tredjedel av biene i Norge er på den nasjonale rødlista. Vi er helt avhengige av ville bier og andre insekter for pollinering av både landbruksplanter som epler og raps, og mat vi høster i naturen som molter og blåbær.
I februar kom det internasjonale naturpanelet (IPBES) med sin første delrapport om pollinering. Den viser at 40 prosent av de pollinerende insektene står i fare for å utryddes på verdensbasis. Rundt 90 prosent av verdens ville planter er avhengige av pollinering. Rapporten slår fast at verdien av de pollinerende insektene og økosystemtjenestene de yter oss er på 577 milliarder amerikanske dollar. Uten pollinatorene vil ikke økosystemene fungere.
Det haster derfor med en tverrsektoriell nasjonal strategi for pollinatorene, slik at bevaringen av pollinatorenes levesteder samordnes.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Landbruks- og matdepartementet er gitt ansvaret for å følgje opp oppmodinga frå Stortinget, og har starta opp arbeidet med strategien. Spørsmålet vedkjem fleire departement, til dømes Klima- og miljødepartementet, og dei er invitert med i den vidare prosessen.
Eg vil komme attende til Stortinget på høveleg vis når regjeringa sitt arbeid med saka er sluttført.