Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1071 (2015-2016)
Innlevert: 10.05.2016
Sendt: 10.05.2016
Besvart: 18.05.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Kan statsråden bekrefte at UDI har tilstrekkelig beredskap til å møte en eventuell økning i antall asylsøkere med grunnlag i eksisterende mottaksplasser og nylig utlyste nye plasser?

Begrunnelse

Rekordlave ankomster av asylsøkere så langt i år, har medført at prognosen for asylankomster ble nedjustert i mars. Det forventes også en ytterligere nedjustering når ny prognose for asylankomster kommer i juni.
UDI hadde 11. april innleveringsfrist for tilbud om drift av asylmottak med til sammen 10 000 nye plasser. Undertegnede er bekymret over om eksisterende plasser og de nye plassene vil være tilstrekkelig til å møte en eventuell situasjon med økende ankomster i kommende måned.
Det vises i den forbindelse til de betydelige utgiftene til akuttinnkvartering som påløp i fjor som følge av manglende beredskap.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Gjeldende prognose for asylankomster for 2016 er 25 000, innenfor et usikkerhetsspenn fra 5 000 til 50 000. Prognosen oppdateres flere ganger i året, og neste oppdatering kommer i juni. Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber kontinuerlig med å etablere en best mulig mottaksberedskap for å kunne håndtere opp mot 50 000 asylsøkere i 2016. Den betydelige usikkerheten knyttet til hvordan tallet på ankomster vil utvikle seg, gjør det svært krevende å planlegge kapasiteten i mottakssystemet. Ankomsttallene så langt i år peker isolert sett i retning av at prognosen reduseres ved neste oppdatering.
Evnen til å håndtere store ankomster påvirkes av hvor i Norge ankomstene kommer, når de kommer og over hvor lang tidsperiode ankomstene skjer. I begrunnelsen for spørsmålet fra representanten Skjelstad henvises det til UDIs utlysning av mottaksplasser med frist 11. april. UDI gjennomgår nå tilbudene, men det er for tidlig å anslå hvor mange faktiske plasser UDI vil inngå avtale om. Usikkerheten knyttet til det faktiske behovet for mottaksplasser tilsier at det på et senere tidspunkt kan bli nødvendig å komme tilbake til Stortinget med et revidert budsjettforslag.
UDI har siden høsten 2015 jobbet med beredskapsløsninger som større mottak, skip, floteller og telt. UDI har anskaffet telt og har inngått rammeavtaler med floteller, men det gjenstår arbeid med å avklare lokalisering og prosess for tilrettelegging for disse løsningene. Det samme gjelder for tomter til telt- og brakkeleirer, som UDI nå kartlegger i samarbeid med Statsbygg og Forsvarsbygg. Blant annet på grunn av kommunale søknadsprosesser tar det tid å realisere denne type beredskapstiltak dersom dette skulle bli aktuelt. Tiltaket med å anskaffe og istandsette tomter til telt- og brakkeleirer er svært kostnadskrevende.
En stor og plutselig tilstrømning av asylsøkere vil være krevende å håndtere også i 2016. Det kan derfor bli aktuelt også i 2016 å basere mottaksberedskapen på akuttinnkvarteringer som hoteller, konferansesentre osv. for å kunne håndtere store ankomster. UDI er forberedt på å gjennomføre akuttinnkvartering på en bedre måte i år, og har blant annet lyst ut rammeavtaler for akuttinnkvartering med 20 000 plasser med tilbudsfrist 2. juni.
Jeg ser ikke bort fra at det vil kunne bli aktuelt å iverksette tiltak som anskaffelse og istandsettelse av tomter til telt- og brakkeleirer, dersom vi skulle oppleve en ny dramatisk økning i ankomsttallene. Jeg viser i denne forbindelse til forslaget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, der regjeringen foreslår at overskridelsesfullmakten knyttet til innkvartering av asylsøkere også skal gi adgang til å iverksette beredskapstiltak. Dette kan bidra til å iverksette beredskapstiltak raskere enn hva som ellers ville være tilfelle.
UDI og samarbeidende aktører opparbeidet seg også bred erfaring med håndtering av store og plutselige ankomster høsten 2015. En stor arbeidsinnsats ble lagt ned av bl.a. UDI, politiet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Sivilforsvaret, en rekke norske kommuner og mottaksnæringen. Dette medførte at alle som kom til Norge som asylsøkere i 2015 fikk tilbud om en mottaksplass. Disse erfaringene gjør oss bedre rustet til å håndtere en eventuell ny ankomstsituasjon, og etatene har også sett hen til disse erfaringene i arbeidet med oppdatering av sine beredskapsplaner.