Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1076 (2015-2016)
Innlevert: 10.05.2016
Sendt: 11.05.2016
Besvart: 19.05.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Årets ungdomsfiske ble nylig lyst ut. Som vanlig lar ordningen ungdommer som vil prøve seg i fiskeriene bare fiske i skolens sommerferie. Sist høst henvendte Norges Kystfiskarlag seg til direktoratet og departementet med et svært godt forslag om å utvide ordningen slik at også andre friperioder kunne brukes til fiske.
Er statsråden enig i at det er riktig å fjerne den byråkratiske og formynderske begrensningen som forbeholder ungdomsfisket til sommermånedene, og når kan endringen i så fall skje?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Det er viktig å legge til rette for at ungdom langs kysten kan prøve fiskeryrket. Ungdomsfiskeordningen bidrar positivt til rekrutteringen til næringa og har blitt godt mottatt langs kysten. Dette er noe av bakgrunnen for å videreføre ordningen også i år, og for at denne regjeringen har forsterket skolekvoteordningen, innført lærlingekvote og lagt til rette for elevbedrifter innenfor fiskeri.
Jeg vil først påpeke at det er store likhetstrekk mellom ungdomsfiskeordningen og adgangen til fritidsfiske. Begge åpner for at fangstene kan omsettes, og ordningene er i utgangspunktet underlagt samme redskapsbegrensning.
Ungdomsfisket har ikke vært omfattet av noen kvantumsbegrensning slik som fritidsfisket er. Svake bestander av kysttorsk har vært argumenter for å innføre en kvantumsbegrensning også i ungdomsfiskeordningen, men redskapsbegrensningen har vært ansett tilstrekkelig til å unngå kvantumsbegrensning også i ungdomsfiske.
I motsetning til i fritidsfisket kan ungdomsfisket utøves med merkeregistrert fiskefartøy når det ikke er i ordinær drift i den perioden det nyttes til ungdomsfiske. Dette fremhever at ungdomsfiskeordningen er noe mer enn den generelle ordningen for fritidsfiskerne. Ungdom kan sjelden stille med eget fartøy, og et slikt unntak til å benytte ordinært fiskefartøy betraktes som rimelig.
I vinterhalvåret er det store forekomster av fisk nær kysten, og den kommersielle flåten lander store kvanta i et svært høyt antall landinger. Den store omsetningen i vinterhalvåret innebærer også utfordringer for våre tilsynsmyndigheter. Deres hovedoppgave er å påse at vi får riktig oversikt over det korrekte ressursuttaket av havet, og dermed bidra til at vi får en bærekraftig forvaltning av bestandene.
Jeg har forståelse for at ungdommene ønsker å ta del i vinterfisket, men med tanke på de kontrollfaglige utfordringene dette kan utløse, spesielt fordi de kan bruke merkeregistrerte fiskefartøy, ønsker jeg ikke å fjerne tidsbegrensningen som forbeholder ungdomsfisket til sommermånedene.
I regelverket for elevbedrift er det likevel åpnet for at elevbedriften kan nytte merkeregistrert fartøy. Når aktiviteten foregår innenfor en slik ramme som for elevbedriftene, har man ansett at motforestillingene er langt mindre og de positive sidene langt større.
Jeg anser fortsatt at denne typen løsning, sammen med skole- og lærlingekvoter, er langt bedre løsninger for å oppmuntre til rekruttering til fisket, enn løsninger som har vesentlige kontrollmessige utfordringer, som å utvide ungdomsfiskeordningen særlig til den perioden av året vinterfisket foregår.