Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1091 (2015-2016)
Innlevert: 13.05.2016
Sendt: 13.05.2016
Besvart: 20.05.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hva er det faglige grunnlaget for forsvarsministerens uttalelse om at Stoltenberg-regjeringens langtidsplan Prop.73 S (2011-201) ikke innebar en ekstra krone til Forsvaret?

Begrunnelse

I Stortinget 11. mai sa forsvarsministeren av Stoltenberg-regjeringens langtidsplan ikke innebar en krone ekstra til Forsvaret. I langtidsplanen Prop. 73 S (2011-2012) fra Stoltenberg-regjeringen står det "For perioden frem til 2016 tar regjeringen sikte på en bevilgningsøkning til Forsvaret på 1,5 mrd. kroner i 2015 og ytterligere 1,5 mrd. kroner i 2016." Den planlagte økningen i forsvarsrammen fremgår også av tabell 10.1 på side 135 i proposisjonen.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. mai 2016 med spørsmål fra stortings-representant Anniken Huitfeldt om det faglige grunnlaget for min uttalelse på Stortinget 11. mai 2016 om at Stoltenberg-regjeringens langtidsplan Prop. 73 S (2011–2012) ikke innebar en ekstra krone til Forsvaret.
Representanten Huitfeldt begrunner sitt spørsmål med henvisning til Prop. 73 S (2011–2012), og tabellen på side 135. De 1,5 mrd. kroner i 2015 og 2016, som tabellen viser, var i sin helhet knyttet til finansiering av nye kampfly og ny kampflybase. I teksten på side 134 i samme proposisjon legges det til grunn at den ordinære forsvarsrammen videreføres på saldert 2012-nivå. Dette bekrefter at det ikke var lagt opp til rammeøkninger med friske midler utover anskaffelsen av nye kampfly. Prop. 73 S la derimot til grunn at andre økninger i forsvarssektoren skulle finansieres gjennom omdisponering innenfor rammen fra interneffektivisering, og ved at forsvarssektoren fikk beholde frigjorte midler fra reduksjoner i Norges internasjonale militære bidrag, ned til et nivå på 600 mill. kroner.
Regjeringen har blant annet tilført friske midler til Heimevernet, for mer trening og øving av utvalgte tropper i innsatsstyrkene, til Sjøforsvaret for økt vedlikehold og permanent stasjonering av ubåt i nord, til Luftforsvaret til økt aktivitet med maritime patruljefly og til en teknologisk og kapasitetsmessig modernisering av Etterretningstjenesten. Den nye langtidsplanen vil også vise at regjeringen vil fortsette den reelle styrkingen av Forsvaret i årene som kommer.